Počet studentů na jednoho akademického pracovníka

Počet studentů na jednoho akademického pracovníka na UP

Jednou z nezbytných součástí kvality práce akademického pracovníka souvisejících s výukou je počet studentů, který na něj připadá. Samostatná analýza počtu doktorandů na jednoho školitele je potom k dispozici zde.

Samozřejmě tato skutečnost podléhá různým specifikům, kterými je např. typ studijního programu a jeho zaměření.

Zde je zobrazen obecný přehled počtu studentů na jednoho akademického pracovníka (AP) na UP, který se v roce 2019 oproti předchozímu roku nezměnil a zůstal na hodnotě 15,4 studentů na jednoho akademického pracovníka.

Až do roku 2016 meziročně ubývalo AP i studentů, ovšem snižování počtu AP probíhalo rychleji, proto počet studentů na jednoho AP narůstal. V roce 2017 se počet AP zvýšil a počet studentů se opět snížil, což působilo snížení počtu studentů na jednoho AP. V roce 2018 se snížil počet studentů a zvýšil počet akademických pracovníků, avšak jen nepatrně. Naopak v roce 2019 mírně stoupl jak počet studentů tak akademických pracovníků.

Pro zachycení vývoje počtů studentů a akademických pracovníků jsou v grafu jejich počty vyjádřeny procenty vztaženými k roku 2014, který je výchozí hodnotou 100 %, jak pro počet studentů, tak akademických pracovníků.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
počet studií* 21 588 21 455 20 928 20 395 20 292 20 449
počet akademických pracovníků (průměrný přepočtený) 1 427 1 365 1 304 1 337 1 321 1 328
počet studentů na 1 akademického pracovníka 15,1 15,7 16,0 15,3 15,4 15,4
*Počty studií odráží skutečnost, kdy jeden student studuje několik studijních oborů, přičemž se nejedná o kombinaci, tj. tzv. dvouobor.

V rámci jednotlivých fakult dlouhodobě připadá nejméně studentů na jednoho akademického pracovníka na lékařské a přírodovědecké fakultě. Naopak nejvíce studentů na jednoho akademického pracovníka připadá na fakultě pedagogické.

Srovnání v rámci ČR

Při porovnání s osmi vybranými vysokými školami v ČR je viditelný všeobecný klesající trend počtu studentů na jednoho akademického pracovníka, což je do jisté míry zapříčiněno postupně snižujícími se počty studentů vysokých škol. Při tomto srovnání je také třeba brát v úvahu celkové zaměření dané vysoké školy.

Dlouhodobě nejméně studentů na jednoho akademického pracovníka je na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT), kde v roce 2018 tato hodnota výrazně poklesla na 6,4 studenty na jednoho akademického pracovníka, což bylo způsobeno výrazným nárůstem průměrných přepočtených počtů akademických pracovníků oproti předešlým rokům.

Nejvíce studentů na akademického pracovníka v posledních letech vykázala z vybraných vysokých škol Masarykova univerzita (MU) a Vysoké učení technické (VUT). Naopak České vysoké učení technické (ČVUT) dosahuje mnohem nižšího počtu studentů na jednoho akademického pracovníka, než její "moravský protějšek".

Při sečtení všech studentů veřejných vysokých škol a jejich akademických pracovníků se počet studentů na jednoho akademického pracovníka pohybuje od 19,4 studentů v roce 2014 k 15,7 studentům na jednoho akademického pracovníka v roce 2018.

  2014 2015 2016 2017 2018
UK 12,5 12,5 12,2 12,0 11,8
JČU 19,2 15,9 15,4 14,6 13,8
MU 21,4 20,5 19,5 18,7 18,5
UP 15,1 15,7 16,0 15,3 15,4
OU 22,5 19,9 18,8 17,3 16,9
ČVUT 13,3  12,9 12,3 12,0 11,2
VŠCHT 10,1 9,6 9,3 9,0 6,4
VUT 18,8 19,7 19,3 18,1 18,0
celkem vVŠ ČR 17,3 16,6 15,9 15,5 15,7