Počet doktorandů na jednoho školitele

Jedním z nezbytných atributů kvality doktorského studia je počet doktorandů připadajících na jednoho školitele.

Samozřejmě tato skutečnost podléhá různým specifikům, kterými jsou např. typ studijního programu a jeho zaměření, zájem o doktorské studium daného oboru, atd.

Zde naleznete obecný přehled počtu doktorandů připadajících na jednoho školitele na UP, který v roce 2018 na UP poklesl, a to na 2,1 doktorandů na jednoho školitele a tuto hodnotu si udržel i v roce 2019. Maximální počet doktorandů, které vede jeden školitel je potom v rámci celé UP 13 doktorandů.

Od roku 2014 postupně narůstaly počty doktorandů i počty školitelů, avšak počty doktorandů narůstaly strměji, což ovlivnilo i navyšování počtu doktorandů na jednoho školitele. V roce 2018 naopak počty školitelů mírně vzrostly a počty doktorandů poklesly. V roce 2019 se pak mírně snížil jak počet doktorandů tak i školitelů.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
počet doktorandů* 599 834 1 133 1 424 1 363 1 340
počet školitelů 353 457 555 630 647 629
počet doktorandů na 1 školitele 1,7 1,8 2,0 2,3 2,1 2,1
maximální počet doktorandů na 1 školitele 13 13 13 13 14 13
*Uvedené počty doktorandů nesouhlasí s počty uvedenými ve VZČ, neboť ta sleduje počty studií k 31.12. včetně přerušených studií, kdežto zde je přehled fyzických počtů jen aktuálně studujících studentů v daném roce.

V rámci jednotlivých fakult, připadalo v roce 2019 nejméně doktorandů na jednoho školitele na fakultě zdravotnických věd a fakultě právnické. Naopak nejvíce doktorandů na jednoho školitele připadalo v daném roce na fakultě tělesné kultury.

Nejnižší maximální počet doktorandů vedených jedním školitelem je rovněž na fakultě zdravotnických věd, kde jeden školitel vede nejvýše 4 doktorandy. Naopak nejvíce doktorandů je jedním školitelem vedeno na fakultě tělesné kultury, a to 13.