Podíl žen mezi zaměstnanci

V poslední době se zvyšuje sledovanost genderové vyrovnanosti pracovních pozic.

Statistická data ukazují, že podíl žen mezi zaměstnanci UP dle hlavních kategorií je po celou dobu sledování vyrovnaný. Větší výkyvy představují vědečtí pracovníci, což však může být zapříčiněno relativně malým počtem celkového počtu zaměstnanců zařazených v této kategorii a větší fluktuací zaměstnanců mezi kategoriemi akademický a vědecký pracovník v jednotlivých obdobích (typicky při řešení projektů).

Akademičtí pracovníci
Podíl žen, akademických pracovnic, trvale velmi zvolna narůstal z 39 % v roce 2000 na 42 % v roce 2016 a od té doby je konstantní. Je to dáno tím, že žen oproti roku 2000 přibylo o více než 90 %, kdežto mužů jen o více než dvě třetiny.

Vědečtí pracovníci
Zatímco od roku 2000 podíl žen, vědeckých pracovnic, narůstal (z 30 % až na 51 % v roce 2009), v posledních 5 letech vykazuje podíl žen sestupnou tendenci, což bylo zpočátku dáno snižováním absolutního počtu vědeckých pracovnic - v roce 2017 šlo o pokles 8% oproti roku 2012, kdežto u mužů o 21% nárůst. Je ale nutné vzít v úvahu skutečnost, že vzhledem k malému počtu vědeckých pracovníků (439 v roce 2017) se i malá změna v řádu jednotek projeví výrazně ve výsledném procentu. V roce 2018 sice narostly absolutní počty vědeckých pracovnic, ale výrazně se zvýšily i absolutní počty vědeckých pracovníků - mužů.

Ostatní zaměstnanci
V této kategorii zaměstnanců podíl žen klesl ze 75 % v roce 2000 na 72 % v roce 2017. Od roku 2011 se ale udržuje v rozmezí 72 % - 73 %.

Podíl žen v závislosti na akademické pozici

Nejvíce žen je dlouhodobě zastoupeno na pozicích asistent a lektor, kde je jejich podíl vyšší než 50 %. Naopak nejmenší podíl žen je na pozici profesor.

Následující graf ve sloupcích ukazuje podíl žen na jednotlivých akademických pozicích souhrnně za období 2014 až 2017 a červený bod znázorňuje jejich podíl v roce 2019.

Podíl žen mezi profesory na UP v roce 2019 byl 15 %.
Největší podíl profesorek měla pedagogická fakulta, a to 36 %. Hodnot nad univerzitní průměr dosáhla ještě fakulta filozofická a právnická. Na fakultě tělesné kultury, fakultě zdravotnických věd a cyrilometodějské teologické fakultě nebyly ženy mezi profesory zastoupeny vůbec, je však nutné si uvědomit, že na těchto fakultách je celkový počet profesorů nízký.

Podíl žen mezi docenty na UP v roce 2018 byl 31 %.
Největší podíl docentek měla fakulta zdravotnických věd, a to 57 %. Hodnot nad univerzitní průměr dosáhla ještě fakulta pedagogická, filozofická a fakulta tělesné kultury. Nejméně žen mezi docenty bylo na fakultě přírodovědecké, kde jejich podíl činil 13 %.

Rozložení akademických a vědeckých pracovníků v čase dle pohlaví