Vědecké konference

Prestiž jednotlivých fakult, ale i celé UP zvyšuje organizace mezinárodních odborných vědeckých konferencí.

V roce 2020 (spolu)pořádala UP celkem 78 konferencí, z nichž 62 konferencí navštívilo více než 60 účastníků. Mezinárodních konferencí potom UP (spolu)pořádala 32.

Počet konferencí s více než 60 účastníky se po prvním roce sledovaného období mírně snížil, avšak od roku 2012 pozvolna narůstal a v roce 2016 převýšil počáteční hodnoty z roku 2011, po roce 2017 dochází meziročně ke snížení. Počty mezinárodních konferencí se vyvíjí dynamicky, v roce 2019 však zaznamenaly významný nárůst. Výrazné snížení v roce 2016 je potom způsobeno změnou metodiky MŠMT, která zpřísnila kritéria pro vykázání konference jako mezinárodní*. Významné snížení počtu konferencí v roce 2020 bylo způsobeno omezeními v rámci pandemie covid-19, řada konferencí tak byla odložena, nebo se uskutečnila v online režimu.

Počet mezinárodních konferencí
  CMTF LF FF PřF PdF FTK PF FZV UP
2011 10 27 19 4 15 4 8 0 87
2012 5 13 27 7 18 2 9 2 83
2013 17 10 29 18 10 3 7 2 96
2014 21 11 44 14 19 6 5 2 122
2015 17 23 26 11 15 1 5 4 102
2016 14 6 6 6 13 1 1 4 51
2017 16 7 42 10 9 2 3 6 91
2018 13 12 14 12 3 0 6 0 62
2019 2 5 64 11 2 2 4 1 98
2020 2 1 12 7 8 0 1 1 32
 

Konference s mezinárodní účastí dosahovaly na většině fakult více než 50% zastoupení na celkovém počtu fakultou (spolu)pořádaných vědeckých konferencí. Na přírodovědecké fakultě bylo (spolu)pořádáno nejvíce konferencí s mezinárodní účastí, ve sledovaném období měly nejnižší podíl v roce 2016, kdy však zmíněnou změnou metodiky MŠMT pro vykazování konferencí jako mezinárodních došlo k výraznému snížení počtu těchto konferencí na celé UP. Na lékařské fakultě byly podíly (spolu)pořádaných konferencí s mezinárodní účastí nejnižší, během sledovaného období došlo k jejich poklesu ze 43 % na 9 %, v roce 2016 však zaznamenala podíl mírně nad 50 %. Na filozofické fakultě se podíl konferencí s mezinárodní účastí nejčastěji pohyboval mezi 65 % - 75 %, výkyvy byly zaznamenány v roce 2012 a 2019 kdy byla mezinárodní účast na 84 % (spolu)pořádaných konferencí, a v roce 2016, kdy těchto konferencí bylo naopak jen 10 %. Rovněž na právnické fakultě se výrazně projevila změna metodiky vykazování konferencí jako mezinárodních v roce 2016. V roce 2020 byly na FZV a PdF všechny konference pořádány jako mezinárodní.

 
*Jako mezinárodní může být vykázána konference, jíž se účastní alespoň jeden zahraniční řečník a jejíž všechny příspěvky jsou lokalizovány do alespoň jednoho z uvedených jazyků (angličtina, francouzština, němčina) nebo do jazyka vlastnímu oborovému zaměření dané konference, např. pro filologické obory.