Vědecké konference

Prestiž jednotlivých fakult, ale i celé UP zvyšuje organizace mezinárodních odborných vědeckých konferencí.

V roce 2019 (spolu)pořádala UP celkem 172 konferencí, z nichž 86 konferencí navštívilo více než 60 účastníků. Mezinárodních konferencí potom UP (spolu)pořádala 98.

Počet konferencí s více než 60 účastníky se po prvním roce sledovaného období mírně snížil, avšak od roku 2012 pozvolna narůstal a v roce 2016 převýšil počáteční hodnoty z roku 2011, po roce 2017 dochází meziročně ke snížení. Počty mezinárodních konferencí se vyvíjí dynamicky, v roce 2019 však zaznamenaly významný nárůst. Výrazné snížení v roce 2016 je potom způsobeno změnou metodiky MŠMT, která zpřísnila kritéria pro vykázání konference jako mezinárodní*.

Počet mezinárodních konferencí
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CMTF 10 5 17 21 17 14 16 13 2
LF 27 13 10 11 23 6 7 12 5
FF 19 27 29 44 26 6 42 14 64
PřF 4 7 18 14 11 6 10 12 11
PdF 15 18 10 19 15 13 9 3 2
FTK 4 2 3 6 1 1 2 0 2
PF 8 9 7 5 5 1 3 6 4
FZV 0 2 2 2 4 4 6 0 1
UP 87 83 96 122 102 51 91 62 98
 

Konference s mezinárodní účastí dosahovaly na většině fakult více než 50% zastoupení na celkovém počtu fakultou (spolu)pořádaných vědeckých konferencí. Na přírodovědecké fakultě bylo (spolu)pořádáno nejvíce konferencí s mezinárodní účastí, ve sledovaném období měly nejnižší podíl v roce 2016, kdy však zmíněnou změnou metodiky MŠMT pro vykazování konferencí jako mezinárodních došlo k výraznému snížení počtu těchto konferencí na celé UP. Na lékařské fakultě byly podíly (spolu)pořádaných konferencí s mezinárodní účastí nejnižší, během sledovaného období došlo k jejich poklesu ze 43 % na 9 %, v roce 2016 však zaznamenala podíl mírně nad 50 %. Na filozofické fakultě se podíl konferencí s mezinárodní účastí nejčastěji pohyboval mezi 65 % - 75 %, výkyvy byly zaznamenány v roce 2012 a 2019 kdy byla mezinárodní účast na 84 % (spolu)pořádaných konferencí, a v roce 2016, kdy těchto konferencí bylo naopak jen 10 %. Rovněž na právnické fakultě se výrazně projevila změna metodiky vykazování konferencí jako mezinárodních v roce 2016.

 
*Jako mezinárodní může být vykázána konference, jíž se účastní alespoň jeden zahraniční řečník a jejíž všechny příspěvky jsou lokalizovány do alespoň jednoho z uvedených jazyků (angličtina, francouzština, němčina) nebo do jazyka vlastnímu oborovému zaměření dané konference, např. pro filologické obory.