Publikační činnost

Celková publikační činnost UP procházela do roku 2013 dynamickým vývojem, v němž vždy po několika letech docházelo k jednoročnímu snížení hodnot, které v následujících letech narůstaly a v závěru převýšily hodnoty předchozího období. V posledních letech došlo k poklesu, avšak od roku 2016 převyšují počty zahraničních publikací počty publikací domácích.

Až do roku 2016 se podíl zahraničních publikací na celkové publikační činnosti s mírnými výkyvy převážně zvyšoval, v roce 2019 se navýšil na 58 %.

Publikační činnost výrazně ovlivňují na UP právě řešené projekty, dále zaměření jednotlivých fakult při tvorbě publikačních výstupů spíše na domácí či zahraniční prostředí.

 

Nejvíce jsou na UP publikovány články v časopisech, jejichž počet publikovaných v zahraničí je od roku 2014 vyšší, než počet domácích. Následně jsou nejčastěji publikovány příspěvky do sborníků a kapitoly v knihách, jejichž počet je vyšší převážně na domácí půdě. Naopak nejméně jsou publikovány učebnice a skripta, a to jak domácí tak zahraniční. Počet zahraničních učebnicí a skript byl vždy velmi nízký, avšak v roce 2017 výrazně vzrostl.

Počty domácích publikací
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
knihy   93 153 158 163 229 175 172 143 136 125
kapitoly v knihách   287 336 377 403 375 392 236 184 253 275
články v časopisech   748 829 916 996 940 908 833 737 661 618
sborníky   41 29 32 37 30 22 18 16 22 13
příspěvky do sborníků   520 473 456 370 340 361 197 209 265 161
učebnice skripta   72 95 117 324 124 94 32 46 56 47
celkem   1 761 1 915 2 056 2 293 2 038 1 952 1 488 1 335 1 393 1 239
   
Počty zahraničních publikací
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
knihy 6 8 17 8 13 15 25 15 12 8
kapitoly v knihách 86 107 106 105 102 106 156 109 122 133
články v časopisech 622 756 965 986 1 120 1 314 1 328 1 246 1 367 1 357
sborníky 1 1 0 1 3 0 1 2 3 1
příspěvky do sborníků 209 230 197 250 333 222 292 215 203 212
učebnice skripta 1 0 0 1 0 2 9 14 8 8
celkem 925 1 102 1 285 1 351  1571  1 659 1 811 1 601 1 715 1 719
 

Publikační činnost dle fakult

Následující grafy zobrazují podíl publikační činnosti domácí a zahraniční na celkové publikační činnosti dané fakulty od roku 1999.

Celkově lze shrnout, že od začátku sledovaného období se postupně zvyšuje podíl zahraničních publikací na všech fakultách. Specifická je zde přírodovědecká fakulta, kde až na rok 2002 výrazně převyšují zahraniční publikace nad domácími. Na právnické fakultě je tomu naopak, zde je publikační činnost zaměřena spíše na domácí publikace, což je vzhledem k oboru pochopitelné. Oproti předešlému období se však v roce 2019 i na PF výrazně zvýšil podíl zahraničních publikací. Na lékařské fakultě je potom podíl zahraničních a domácích publikací v posledních letech poměrně vyrovnaný.

Obecně lze potom shrnout, že na jednotlivých fakultách se podíl zahraničních publikací postupně zvyšuje.