Publikační činnost

Celková publikační činnost UP procházela do roku 2013 dynamickým vývojem, v němž vždy po několika letech docházelo k jednoročnímu snížení hodnot, které v následujících letech narůstaly a v závěru převýšily hodnoty předchozího období. Od roku 2016 převyšují počty zahraničních publikací počty publikací domácích.

Až do roku 2016 se podíl zahraničních publikací na celkové publikační činnosti s mírnými výkyvy převážně zvyšoval, v roce 2020 se navýšil na 62 %.

Publikační činnost výrazně ovlivňují na UP právě řešené projekty, dále zaměření jednotlivých fakult při tvorbě publikačních výstupů spíše na domácí či zahraniční prostředí.

 

Nejvíce jsou na UP publikovány články v časopisech, jejichž počet publikovaných v zahraničí je od roku 2014 vyšší, než počet domácích. Následně jsou nejčastěji publikovány příspěvky do sborníků a kapitoly v knihách, jejichž počet je vyšší převážně na domácí půdě. Naopak nejméně jsou publikovány učebnice a skripta, a to jak domácí tak zahraniční. Počet zahraničních učebnicí a skript byl vždy velmi nízký, avšak v roce 2017 výrazně vzrostl.

Počty domácích publikací
 
knihy
kapitoly
v knihách
články
v časopisech

sborníky
příspěvky
do sborníků
učebnice
skripta

celkem
2010 93 287 748 41 520 72 1 761
2011 153 336 829 29 473 95 1 915
2012 158 377 916 32 456 117 2 056
2013 163 403 996 37 370 324 2 293
2014 229 375 940 30 340 124 2 038
2015 175 392 908 22 361 94 1 952
2016 172 236 833 18 197 32 1 488
2017 143 184 737 16 209 46 1 335
2018 136 253 661 22 265 56 1 393
2019 125 275 618 13 161 47 1 239
2020 124 200 652 8 160 62 1 206
 

Publikační činnost dle fakult

Následující grafy zobrazují podíl publikační činnosti domácí a zahraniční na celkové publikační činnosti dané fakulty od roku 1999.

Celkově lze shrnout, že od začátku sledovaného období se postupně zvyšuje podíl zahraničních publikací na všech fakultách. Specifická je zde přírodovědecká fakulta, kde až na rok 2002 výrazně převyšují zahraniční publikace nad domácími. Na právnické fakultě je tomu naopak, zde je publikační činnost zaměřena spíše na domácí publikace, což je vzhledem k oboru pochopitelné.

Obecně lze potom shrnout, že na jednotlivých fakultách se podíl zahraničních publikací postupně zvyšuje.