Složení zaměstnanců v roce 2017

Fyzický počet zaměstnanců činil v roce 2017 celkem 3 723 zaměstnanců. Podrobnější informace o počtech zaměstnanců v členění dle součástí, pracovního zařazení či pohlaví neleznete ve Statistických tabulkách.

Největší část zaměstnanců univerzity tvořili zaměstnanci lékařské a přírodovědecké fakulty, a to téměř polovinu. Z fakult měla nejmenší podíl zaměstnanců fakulta zdravotnických věd. Podíl zaměstnanců rektorátu byl potom srovnatelný s podílem zaměstnanců právnické či cyrilometodějské teologické fakulty. Správa kolejí a menz zaměstnává 5 % zaměstnanců UP a zbývající univerzitní zařízení celkem rovněž 5 %. Akademických zaměstnanců zaměstnaných na centrálních jednotkách, tj. mimo fakulty, bylo potom 1 %.

Legenda:

ASC - Akademik sport centrum
CMTF - Cyrilometodějská teologická fakulta
CPSSP - Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
CVT - Centrum výpočetní techniky
FF - Filozofická fakulta
FTK - Fakulta tělesné kultury
FZV - Fakulta zdravotnických věd
KI - Konfuciův institut
KUP - Knihovna
LF - Lékařská fakulta
PdF - Pedagogická fakulta
PF - Právnická fakulta
PřF - Přírodovědecká fakulta
PS - Projektový servis
RUP - Rektorát
SKM - Správa kolejí a menz
VTP - Vědeckotechnický park
VUP - Vydavatelství