Skladba a věková struktura akademických pracovníků

Skladba akademických pracovníků

Základní stavební kámen kvality univerzity tvoří její zaměstnanci, proto je také dlouhodobým cílem UP navyšovat počet profesorů, docentů a na výuce se podílejících odborníků z praxe.

V roce 2019 na UP působilo 1 960 akademických pracovníků, z nichž 10 % bylo s cizím státním občanstvím. Vědeckých pracovníků bylo 539, přičemž podíl zahraničních odborníků činil 32 %.

Počty docentů i jejich podíl na celkovém počtu akademických pracovníků se meziročně postupně navyšovaly, v roce 2019 však jejich podílmírně poklesl a činil 17,5 % na celkovém počtu akademických pracovníků UP. Počty profesorů se během posledních let pohybovaly na stejné výši, podíl však slabě klesal, neboť se zvyšovaly celkové počty akademických pracovníků. V roce 2019 tvořil podíl profesorů 8,5 % z celkového počtu akademických pracovníků. Habilitační řízení v roce 2019 úspěšně dokončilo celkem 25 akademických pracovníků UP a 6 akademických pracovníků bylo nově jmenováno profesorem.*

Nejvíce zastoupenou skupinou mezi akademickými pracovníky ve sledovaném období 2010–2019 byli odborní asistenti. Mírně se v posledních letech navýšilo zastoupení docentů, naopak zastoupení profesorů bylo po většinu sledovaného období konstantní a pohybovalo se kolem 10 %, pouze v posledních letech slabě klesalo. Po roce 2015 se snížil podíl vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků podílejících se na pedagogické činnosti.

Počet akademických pracovníků dle akademické hodnosti
(průměrný přepočtený počet)
 
profesoři

docenti
odborní
asistenti

asistenti

lektoři
pedagogičtí
pracovníci VaV

UP
2010 143,40 241,20 649,90 98,80 67,20 64,54 1 265,04
2011 143,00 236,13 646,89 87,03 67,77 168,43 1 349,24
2012 137,66 227,25 645,33 76,42 82,01 220,38 1 389,04
2013 137,00 324,94 634,73 72,92 90,56 279,23 1 449,38
2014 139,57 239,79 347,15 66,99 88,54 244,01 1 426,07
2015 138,13 234,79 641,01 73,62 72,67 246,86 1 407,09
2016 137,04 242,14 630,49 77,70 63,43 153,15 1 303,95
2017 139,85 252,90 657,14 76,70 72,68 146,45 1 345,75
2018 140,98 269,41 667,68 75,23 72,66 140,53 1 366,49
2019 135,78 280,26 661,28 95,97 63,22 127,44 1363,95
 

Složení akademických pracovníků dle fakult

Na většině fakult patří mezi nejzastoupenější skupiny akademických pracovníků odborní asistenti, jejichž podíl se místy snižuje ve prospěch pedagogických pracovníků vědy a výzkumu. Mezi nejméně zastoupené skupiny potom patří lektořiasistenti a také již zmínění pedagogičtí pracovníci podílející se na vědě a výzkumu, jejich zastoupení se odvíjí od typu fakulty.

Grafy za jednotlivé fakulty:

Lékařská fakulta

Počet akademických pracovníků dle akademické hodnosti
(fyzický počet)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
profesoři 51 54 49 47 50 54 54 52 58 60
docenti 94 92 83 84 84 80 73 79 84 86
odborní asistenti 338 328 322 319 325 313 289 313 332 342
asistenti 46 41 37 33 36 82 90 107 102 131
lektoři 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0
ped. prac. VaV 50 48 35 59 58 46 44 32 30 32
LF 579 564 529 545 556 575 550 583 606 651
 

Filozofická fakulta

Počet akademických pracovníků dle akademické hodnosti
(fyzický počet)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
profesoři 38 35 37 39 42 36 34 30 28 26
docenti 47 47 48 54 53 53 56 60 63 64
odborní asistenti 144 146 147 145 151 155 165 159 165 171
asistenti 28 25 25 30 29 31 25 20 21 18
lektoři 25 27 28 46 40 27 29 30 29 26
ped. prac. VaV 0 1 20 38 41 14 16 14 5 3
FF 282 281 305 352 356 316 325 313 311 308
 

Přírodovědecká fakulta

Počet akademických pracovníků dle akademické hodnosti
(fyzický počet)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
profesoři 50 50 44 46 48 52 50 53 54 50
docenti 64 63 63 66 70 75 74 74 78 82
odborní asistenti 131 127 118 128 134 135 138 134 134 142
asistenti 26 25 21 15 16 14 9 11 10 18
lektoři 32 56 69 66 55 38 36 35 35 23
ped. prac. VaV 22 22 29 78 139 105 98 93 96 87
PřF 325 343 344 399 462 419 405 400 407 402
 

Pedagogická fakulta

Počet akademických pracovníků dle akademické hodnosti
(fyzický počet)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
profesoři 13 10 12 10 9 10 12 12 11 8
docenti 45 43 39 40 43 46 45 47 51 48
odborní asistenti 117 121 110 109 108 108 107 107 108 111
asistenti 13 12 9 5 4 4 2 3 6 6
lektoři 6 8 5 7 6 5 9 12 12 13
ped. prac. VaV 1 0 1 6 6 1 1 1 0 0
PdF 195 194 176 177 176 174 176 182 188 186
 

Fakulta tělesné kultury

Počet akademických pracovníků dle akademické hodnosti
(fyzický počet)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
profesoři 9 9 8 8 6 7 5 5 5 5
docenti 16 17 13 11 11 12 13 11 14 12
odborní asistenti 50 52 61 56 59 61 61 59 59 58
asistenti 9 8 4 12 11 11 11 12 12 17
lektoři 7 6 5 6 9 2 5 7 6 3
ped. prac. VaV 24 22 35 38 48 22 30 37 40 36
FTK 115 114 126 131 144 115 125 131 136 131
 

Cyrilometodějská teologická fakulta

Počet akademických pracovníků dle akademické hodnosti
(fyzický počet)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
profesoři 5 8 7 7 8 7 5 5 6 6
docenti 8 8 9 9 8 9 9 9 12 14
odborní asistenti 41 35 32 35 37 35 37 42 33 31
asistenti 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0
lektoři 2 2 3 5 3 1 1 2 3 2
ped. prac. VaV 0 1 8 20 9 5 4 4 4 2
CMTF 61 58 62 78 66 58 56 62 58 55
 

Právnická fakulta

Počet akademických pracovníků dle akademické hodnosti
(fyzický počet)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
profesoři 10 7 6 6 6 5 5 5 5 5
docenti 10 8 8 8 9 10 14 20 20 21
odborní asistenti 61 67 68 67 71 71 72 70 70 60
asistenti 8 2 1 2 4 4 2 2 2 9
lektoři 0 0 3 3 3 2 2 2 0 0
ped. prac. VaV 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
PF 89 84 86 86 93 92 95 100 99 95
 

Fakulta zdravotnických věd

Počet akademických pracovníků dle akademické hodnosti
(fyzický počet)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
profesoři 1 0 0 0 0 1 2 3 3 3
docenti 4 3 5 8 7 7 13 16 15 14
odborní asistenti 32 40 39 51 53 55 55 57 60 59
asistenti 5 7 10 3 4 6 7 10 11 30
lektoři 11 12 12 12 13 15 14 11 12 12
ped. prac. VaV 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
FZV 53 62 66 75 78 84 91 97 101 118
 

Věková struktura akademických pracovníků

Věk profesorů na UP se postupně snižuje. Ve věkové struktuře se po roce 2014 opět objevil profesor ve věkové kategorii 30–39 let. Největší podíl profesorů je ve věkových kategoriích 50–59 let a 60–69 let.

Rovněž ve věkové struktuře docentů se postupně zvyšuje podíl docentů v mladší věkové kategorii, a sice 40–49 let, ale významný nárůst zaznamenala v roce 2015 i kategorie 30–39 let. V roce 2019 byl i jeden docent ve věkové kategorii do 29 let.

Nakonec ve věkové struktuře odborných asistentů se v roce 2018 téměř vyrovnal podíl věkových kategorií 30–39 let a 40–49 let.

Věková struktura profesorů
(fyzický počet)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
do 29 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 - 39 let 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1
40 - 49 let 24 29 29 22 22 24 26 22 21 22
50 - 59 let 47 52 50 56 52 67 80 79 61 57
60 - 69 let 60 51 50 51 58 53 62 61 59 62
nad 70 let 45 44 40 34 37 29 29 34 31 25
UP 177 178 170 164 170 173 197 196 173 167
 

Věková struktura docentů
(fyzický počet)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
do 29 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 - 39 let 29 28 30 27 36 48 48 47 35 33
40 - 49 let 77 81 88 72 94 100 129 157 148 148
50 - 59 let 92 86 85 72 74 73 102 96 75 77
60 - 69 let 71 70 62 69 64 60 84 93 61 60
nad 70 let 22 16 14 13 15 12 25 23 21 24
UP 291 281 279 253 283 293 388 416 340 343
 

Věková struktura odborných asistentů
(fyzický počet)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
do 29 let 28 17 13 17 7 15 31 28 27 20
30 - 39 let 408 414 406 405 405 421 564 577 354 347
40 - 49 let 267 281 285 281 311 305 455 485 375 390
50 - 59 let 147 142 134 143 149 136 231 222 146 154
60 - 69 let 65 65 64 61 57 54 71 75 59 62
nad 70 let 5 2 5 7 4 3 7 9 7 7
UP 920 921 907 914 933 934 1 359 1 396 968 980
 

Věková struktura akademických pracovníků dle fakult

Grafy za jednotlivé fakulty:

Lékařská fakulta

Věková struktura profesorů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
30 - 39 let - - 1 1
40 - 49 let 7 4 5 7
50 - 59 let 19 22 24 24
60 - 69 let 20 17 18 19
nad 70 let 8 9 10 9
LF 54 52 58 60
 
Věková struktura docentů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
do 29 let - - - 1
30 - 39 let 7 7 5 7
40 - 49 let 19 27 34 32
50 - 59 let 21 18 17 15
60 - 69 let 17 21 20 22
nad 70 let 9 6 8 9
LF 73 79 84 86
 
Věková struktura odborných asistentů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
do 29 let 4 7 19 11
30 - 39 let 99 114 110 126
40 - 49 let 96 103 109 101
50 - 59 let 62 65 63 70
60 - 69 let 25 21 27 30
nad 70 let 3 3 4 4
LF 289 313 332 342
 

Filozofická fakulta

Věková struktura profesorů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
30 - 39 let - - - -
40 - 49 let 3 3 3 4
50 - 59 let 17 12 10 6
60 - 69 let 9 11 11 13
nad 70 let 5 4 4 3
FF 34 30 28 26
 
Věková struktura docentů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
30 - 39 let 9 6 3 2
40 - 49 let 29 34 39 36
50 - 59 let 12 12 13 17
60 - 69 let 4 6 6 7
nad 70 let 2 2 2 2
FF 56 60 63 64
 
Věková struktura odborných asistentů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
do 29 let 8 4 2 2
30 - 39 let 67 68 64 57
40 - 49 let 70 70 78 88
50 - 59 let 16 15 19 22
60 - 69 let 4 2 2 2
nad 70 let - - - -
FF 165 159 165 171
 

Přírodovědecká fakulta

Věková struktura profesorů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
30 - 39 let - - - -
40 - 49 let 10 9 10 8
50 - 59 let 20 23 18 20
60 - 69 let 12 10 14 14
nad 70 let 8 11 12 8
PřF 50 53 54 50
 
Věková struktura docentů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
30 - 39 let 16 16 14 14
40 - 49 let 38 40 40 40
50 - 59 let 10 8 15 19
60 - 69 let 9 9 8 8
nad 70 let 1 1 1 1
PřF 74 74 78 82
 
Věková struktura odborných asistentů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
do 29 let - 1 2 1
30 - 39 let 81 74 65 68
40 - 49 let 40 41 50 53
50 - 59 let 10 11 11 11
60 - 69 let 7 7 6 8
nad 70 let - - - 1
PřF 138 134 134 142
 

Pedagogická fakulta

Věková struktura profesorů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
30 - 39 let - - - -
40 - 49 let - - - -
50 - 59 let 6 5 3 2
60 - 69 let 5 6 8 6
nad 70 let 1 1 - -
PdF 12 12 11 8
 
Věková struktura docentů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
30 - 39 let 5 4 5 3
40 - 49 let 10 11 14 16
50 - 59 let 11 12 13 10
60 - 69 let 16 16 14 13
nad 70 let 3 4 5 6
PdF 45 47 51 48
 
Věková struktura odborných asistentů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
do 29 let 4 3 1 2
30 - 39 let 53 44 40 36
40 - 49 let 26 35 52 46
50 - 59 let 18 16 18 19
60 - 69 let 6 9 8 7
nad 70 let - - - 1
PdF 107 107 108 111
 

Fakulta tělesné kultury

Věková struktura profesorů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
30 - 39 let - - - -
40 - 49 let - - - -
50 - 59 let 3 2 2 2
60 - 69 let 1 2 2 2
nad 70 let 1 1 1 1
FTK 5 5 5 5
 
Věková struktura docentů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
30 - 39 let 1 1 2 1
40 - 49 let 2 1 3 4
50 - 59 let 5 5 5 5
60 - 69 let 4 3 2 -
nad 70 let 1 1 2 2
FTK 13 11 14 12
 
Věková struktura odborných asistentů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
do 29 let - - - -
30 - 39 let 15 13 11 8
40 - 49 let 26 28 28 29
50 - 59 let 15 9 11 13
60 - 69 let 5 9 9 7
nad 70 let - - - 1
FTK 61 59 59 58
 

Cyrilometodějská teologická fakulta

Věková struktura profesorů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
30 - 39 let - - - -
40 - 49 let - - - -
50 - 59 let 2 2 2 2
60 - 69 let 2 2 2 2
nad 70 let 1 1 2 2
CMTF 5 5 6 6
 
Věková struktura docentů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
30 - 39 let - - 1 2
40 - 49 let 3 3 4 5
50 - 59 let 2 3 4 5
60 - 69 let 4 3 3 2
nad 70 let - - - -
CMTF 9 9 12 14
 
Věková struktura odborných asistentů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
do 29 let - 1 - -
30 - 39 let 13 17 11 5
40 - 49 let 12 13 13 18
50 - 59 let 10 10 7 6
60 - 69 let 1 - 1 2
nad 70 let 1 1 1 -
CMTF 37 42 33 31
 

Právnická fakulta

Věková struktura profesorů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
30 - 39 let - - - -
40 - 49 let - - - -
50 - 59 let 1 1 1 -
60 - 69 let 3 3 3 4
nad 70 let 1 1 1 1
PF 5 5 5 5
 
Věková struktura docentů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
30 - 39 let 4 5 5 4
40 - 49 let 4 10 10 12
50 - 59 let 3 2 2 1
60 - 69 let 3 3 3 4
nad 70 let - - - -
PF 14 20 20 21
 
Věková struktura odborných asistentů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
do 29 let 1 1 2 2
30 - 39 let 44 44 35 28
40 - 49 let 20 19 27 27
50 - 59 let 5 5 5 3
60 - 69 let 2 - - -
nad 70 let - 1 1 -
PF 72 70 70 60
 

Fakulta zdravotnických věd

Věková struktura profesorů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
30 - 39 let - - - -
40 - 49 let 2 2 2 2
50 - 59 let - - - -
60 - 69 let - - - -
nad 70 let - 1 1 1
FZV 2 3 3 3
 
Věková struktura docentů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
30 - 39 let - - - -
40 - 49 let 2 2 3 2
50 - 59 let 6 8 5 5
60 - 69 let 3 3 4 3
nad 70 let 2 3 3 4
FZV 13 16 15 14
 
Věková struktura odborných asistentů
(fyzický počet)
  2016 2017 2018 2019
do 29 let 3 1 1 2
30 - 39 let 15 19 17 17
40 - 49 let 23 23 26 25
50 - 59 let 11 10 11 10
60 - 69 let 3 3 4 5
nad 70 let - 1 1 -
FZV 55 57 60 59
 

 
*Počty nově jmenovaných docentů nejsou totožné s počty uvedenými v tabulce 6.6, která je součástí tabulkové přílohy k výroční zprávě o činnosti UP, neboť vzhledem k nastavené metodice není v této tabulce započítán např. docent, jenž pracuje pouze na UP s úvazkem 0,7 a habilitační řízení se neuskutečnilo na UP. Stejně tak se mezi kmenové zaměstnance UP nepromítnou ti docenti a profesoři, kteří mají úvazek nižší než 0,8 a působí pouze na UP.