Studenti s cizím státním občanstvím

Studenti s cizím státním občanstvím na UP

Podíl zahraničních studentů (bez výměnných studentů) v roce 2020 tvořil 10 % ze všech studentů UP, celkový počet zahraničních studentů pocházejících z celkem 94 zemí světa činil 2 328.

Až do roku 2007 stoupal počet zahraničních studentů stejným tempem jako počet všech studentů. Od roku 2007 došlo, navzdory rostoucímu počtu všech studentů, ke stagnaci, která trvala až do roku 2011. Od roku 2012 do roku 2019 počty všech studentů klesaly, ale počty zahraničních studentů rostly, proto se i výrazně zvyšoval podíl zahraničních studentů na celkovém počtu studentů. I v roce 2020 došlo k navýšení podílu zahraničních studentů, přestože celkový počet studentů se významně navýšil.

V roce 2020 celkový počet zahraničních studentů (včetně výměnných studentů) činil 3 205. Na rozdíl od roku 2018, kdy došlo oproti předešlému období k nárůstu všech zahraničních studentů (dlouhodobých studentů studujících akreditovaný studijní program i studentů výměnných), se v roce 2020 celkový počet zahraničních studentů snížil. Snížení však bylo zapříčiněno výrazným poklesem počtu výměnných studentů vzhledem k celosvětovým opatřením reagujícím na pandemii covid-19, naopak počet zahraničních studentů studujících akreditovaný studijní program pokračoval ve stoupajícím trendu.
Grafy a tabulky výměnné studenty neuvádí.

  počet studentů zahraniční studenti podíl zahraničních studentů
2010 22 593 1 526 7 %
2011 22 977 1 533 7 %
2012 22 316 1 572 7 %
2013 21 833 1 706 8 %
2014 21 588 1 814 8 %
2015 21 455 1 790 8 %
2016 20 928 1 910 9 %
2017 20 395 1 933 9 %
2018 20 292 2 001 10 %
2019 20 449 2 109 10 %
2020 22 106 2 328 10 %
 

V roce 2020 se oproti předešlému roku počet zahraničních studentů na fakultách navýšil, nebo zůstal srovnatelný, vyjma FTK, kde došlo k mírnému snížení. Z hlediska poměrného zastoupení zahraničních studentů na fakultách je zcela výjimečná LF, u níž tento podíl na počátku sledovaného období činil 20 %, v roce 2018 už dosahoval 44 %, v roce 2020 zůstal na stejných hodnotách jako v roce 2019, kdy se o procento snížil.

Počet zahraničních studentů
  CMTF LF FF PřF PdF FTK PF FZV UP
2010 44 583 472 136 34 68 165 24 1 526
2011 48 639 424 141 42 75 144 20 1 533
2012 42 686 411 161 50 92 112 18 1 572
2013 40 763 456 194 69 79 84 21 1 706
2014 26 826 460 255 74 70 71 32 1 814
2015 25 889 410 283 60 61 34 28 1 790
2016 28 954 432 312 69 59 25 31 1 910
2017 32 973 425 298 59 79 26 41 1 933
2018 21 996 428 322 66 88 31 49 2 001
2019 44 1 006 430 351 76 87 53 62 2 109
2020 83 1 020 523 405 90 75 62 70 2 328
 

Srovnání v rámci ČR

Při srovnání s osmi vybranými českými vysokými školami je viditelný stoupající trend podílu zahraničních studentů z celkového počtu zahraničních studentů dané vysoké školy. Nejstrmější nárůst zaznamenalo České vysoké učení technické (ČVUT), naopak k mírnému avšak jendočasnému propadu došlo na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT).

Nejvyšší podíl zahraničních studentů studuje dlouhodobě na Masarykově univerzitě (průměr za posledních 8 let činí 20 %, v roce 2019 se jednalo o hodnotu 23 %).

Univerzita Palackého za posledních 8 let dosáhla průměrného podílu zahraničních studentů 9 % z celkového počtu studentů, přičemž v roce 2019 se jednalo o hodnotu 10 %. Nižšího podílu zahraničních studentů po UP dosahuje Ostravská a Jihočeská univerzita.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
UK 14 % 15 % 15 % 16 % 18 % 18 % 19 % 20 %
JČU 2 % 2 % 3 % 4 % 4 % 5 % 5 % 6 %
MU 17 % 18 % 19 % 20 % 21 % 22 % 22 % 23 %
UP 6 % 7 % 8 % 9 % 9 % 10 % 10 % 10 %
OU 4 % 5 % 6 % 6 % 8 % 8 % 9 % 9 %
ČVUT 10 % 11 % 13 % 14 % 15 % 16 % 17 % 18 %
VŠCHT 13 % 17 % 18 % 17 % 17 % 18 % 19 % 21 %
VUT 13 % 15 % 16 % 18 % 20 % 20 % 22 % 22 %
 

Při srovnání podílu zahraničních studentů na celkovém počtu zahraničních studentů na českých veřejných vysokých školách si většina vybraných vysokých škol udržuje stále stejný trend. UP dlouhodobě dosahuje podílu kolem 5 %, který velmi pozvolna narůstá. 

Viditelnější změny jsou u Masarykovy univerzity (MU), kde dochází od roku 2012 k výraznějšímu poklesu podílu zahraničních studentů na celkovém počtu zahraničních studentů na veřejných VŠ v ČR.

Celkově rozložení podílu zahraničních studentů na celkovém podílu zahraničních studentů veřejných VŠ mezi jednotlivé vysoké školy v podstatě kopíruje rozložení celkového podílu studentů. Avšak přestože je UP co do počtu studentů třetí největší vysokou školou v ČR, v podílu zahraničních studentů z celkového počtu zahraničních studentů na veřejných VŠ v ČR dosáhlo vyšších hodnot České vysoké učení technické (ČVUT) a Vysoké učení technické (VUT), což je patrně ovlivněno zaměřením těchto vysokých škol.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
UK 17,6 % 17,8 % 18,0 % 18,2 % 18,8 % 18,9 % 19,2 % 19,4 %
JČU 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,2 %
MU 16,5 % 16,4 % 16,3 % 16,0 % 15,6 % 15,1 % 14,9 % 14,6 %
UP 3,4 % 3,7 % 3,9 % 4,2 % 4,4 % 4,4 % 4,5 % 4,5 %
OU 1,2 % 1,2 % 1,4 % 1,4 % 1,6 % 1,5 % 1,7 % 1,7 %
ČVUT 5,7 % 5,9 % 6,5 % 6,6 % 6,7 % 6,8 % 6,8 % 6,7 %
VŠCHT 1,4 % 1,8 % 1,9 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 %
VUT 7,4 % 7,9 % 8,4 % 9,0 % 9,1 % 8,8 % 8,8 % 8,6 %