Podpora akreditací

Formulář E pro žádost o akreditaci studijního programu a další návody v rámci akreditací studijních programů naleznete zde.

Sebehodnotící zprávu (přílohu E) k akreditaci

prostřednictváím NAÚ vyřizuje:

Mgr. Andrea Sojková

e-mail: andrea.sojkova@upol.cz

telefon: +420 585 631 047

Ostatní agendu akreditací vyřizuje:

 

Monika Smitková

email: monika.smitkova@upol.cz

telefon: +420 585 631 014

Zabezpečovaná agenda

Na oddělení je zpracovávána Sebehodnotící zpráva, jež se nově přikládá k žádosti o akrediaci předkládané na NAÚ.

Struktura, obsah i rozsah zprávy jsou zcela odlišné u žádosti o Institucionální akreditaci a žádosti o Akreditaci studijního programu.
V obou případech se skládají ze dvou částí, a to z obecné části o instituci, kterou je nutné každoročně aktualizovat a zaslat na Národní akreditační úřad, a ze specifické části o studijním programu/oblasti vzdělávání. První část je téměř celá zpracovávána na oddělení bez participace fakult.

Rovněž je na oddělení na základě jmenného seznamu zpracováváno požadované personální zabezpečení dle odbornosti, věkové struktury a rozsahu úvazků akademických pracovníků zabezpečujících v daném případě vzdělávací činnost.

V následujících letech bude probíhat sběr dat v rámci sběru podkladů pro výroční zprávu takovým způsobem, aby se minimalizovalo množství informací, které budou muset fakulty a jejich jednotlivá pracoviště pro zprávy v tak relativně krátkém čase poskytnout.

Institucionální akreditace

V případě žádosti o institucionální akreditaci některé z oblasti vdělávání uvedených v příloze č. 1 Statutu UP je součástí žádosti Sebehodnotící zpráva.

První část zprávy popisuje instituci, tj. UP obecně, má rozsáhlou strukturu a vyžaduje podrobnější informace včetně velkého množství odkazů na předpisy univerzity.

Druhá část se zabývá oblastí vzdělávání, pro níž žádá UP institucionální akreditaci. Přestože jedna oblast vzdělávání může být realizovaná na více fakultách, při podávání žádosti vystupuje UP jako celek a v žádosti je nutné uvést požadované informace za všechny fakulty, které se na příslušné oblasti vzdělávání nějakým způsobem podílejí.

Téměř celá část o instituci je zpracovávána na oddělení bez participace fakult, fakulty poskytují podklady z větší části až ke druhé části - o oblasti vzdělávání.

 

Důležité odkazy a dokumenty k vypracování žádosti o institucionální akreditaci:

Programová akreditace

V případě žádosti o akreditaci studijního programu je přílohou žádosti i Sebehodnotící zpráva (tzv. příloha E).

První část zprávy opět popisuje instituci (UP) obecně, druhá část uvádí specifika studijního programu, jež jsou do jisté míry v žádosti zachycena již ve standardizovaných formulářích Národního akreditačního úřadu.

Maximální část této zprávy je zpracovávána na oddělení bez participace fakult, fakulty poskytují pouze dílčí podpůrné informace prostřednictvím vyplnění formuláře o daném studijním programu, které jsou k dispozici pouze na katedře/ústavu, kde je studijní program realizován.