Počet doktorandů na jednoho školitele

Jedním z nezbytných atributů kvality doktorského studia je počet doktorandů připadajících na jednoho školitele.

Samozřejmě tato skutečnost podléhá různým specifikům, kterými jsou např. typ studijního programu a jeho zaměření, zájem o doktorské studium daného oboru, atd.

Zde naleznete obecný přehled počtu doktorandů připadajících na jednoho školitele na UP, který v roce 2018 na UP poklesl, a to na 2,1 doktorandů na jednoho školitele a tuto hodnotu si udržel i v letech 2019 a 2020. Maximální počet doktorandů, které vede jeden školitel, je potom v rámci celé UP 11 doktorandů.

Od roku 2014 postupně narůstaly počty doktorandů i počty školitelů, avšak počty doktorandů narůstaly strměji, což ovlivnilo i navyšování počtu doktorandů na jednoho školitele. V roce 2018 naopak počty školitelů mírně vzrostly a počty doktorandů poklesly. V roce 2019 se pak mírně snížil jak počet doktorandů tak i školitelů, v roce 2020 naopak došlo k navýšení počtu doktorandů i školitelů.

  počet doktorandů* počet školitelů počet doktorandů na 1 školitele maximální počet doktorandů na 1 školitele
2014 599 353 1,7 13
2015 834 457 1,8 13
2016 1 133 555 2,0 13
2017 1 424 630 2,3 13
2018 1 363 647 2,1 14
2019 1 340 629 2,1 13
2020 1 433 674 2,1 11
*Uvedené počty doktorandů nesouhlasí s počty uvedenými ve VZČ, neboť ta sleduje počty studií k 31.12. včetně přerušených studií, kdežto zde je přehled fyzických počtů jen aktuálně studujících studentů v daném roce.

V rámci jednotlivých fakult, připadalo v roce 2020 nejméně doktorandů na jednoho školitele na fakultě zdravotnických věd, lékařské a přírodovědecké fakultě. Naopak nejvíce doktorandů na jednoho školitele připadalo v daném roce na fakultě tělesné kultury, kde byl oproti roku 2019 zaznamenán pokles, ale přesto jsou zde hodnoty dlouhodobě nejvyšší.

Nejnižší maximální počet doktorandů vedených jedním školitelem je rovněž na fakultě zdravotnických věd a právnické fakultě, kde jeden školitel vede nejvýše 6 doktorandů. Naopak nejvíce doktorandů je jedním školitelem vedeno na filozofické fakultě, a to 11.