Grafy

Počet studentů na jednoho akademického pracovníka

Jednou z nezbytných součástí kvality práce akademického pracovníka souvisejících s výukou je počet studentů, který na něj připadá.

Samozřejmě tato skutečnost podléhá různým specifikům, kterými je např. typ studijního programu a jeho zaměření.

Přinášíme zatím obecný přehled počtu studentů na jednoho akademického pracovníka (AP) na UP, který v roce 2017 se výrazně snížil na 15,3 studentů na jednoho akademického pracovníka, oproti roku 2016, kdy se jednalo o 16 studentů na jednoho akademického pracovníka..

Až do roku 2016 meziročně ubývalo AP i studentů, ovšem snižování počtu AP probíhalo rychleji, proto počet studentů na jednoho AP narůstal. V roce 2017 se počet AP zvýšil a počet studentů se opět snížil, což působilo snížení počtu studentů na jednoho AP.

Pro zachycení vývoje počtů studentů a akademických pracovníků jsou v grafu jejich počty vyjádřeny procenty vztaženými k roku 2014, který je výchozí hodnotou 100 %, jak pro počet studentů, tak akademických pracovníků.

Tento obecný pohled nabízíme i pro jednotlivé fakulty, kdy nejméně studentů na jednoho akademického pracovníka připadá na lékařské a přírodovědecké fakultě. Naopak nejvíce studentů na jednoho akademického pracovníka připadá na fakultě pedagogické.