Regionální spolupráce

Od 1. 5. 2021 došlo k rozšíření činnosti původního úseku strategie a kvality o oblast vnějších vztahů. Součástí této agendy je strategické spolupráce Univerzity Palackého (UP) s externími partnery.

Mezi ně se řadí především Statutární město Olomouc (SMOL) či Olomoucký kraj (OK).

Statutární město Olomouc

UP rovněž spolupracuje na přípravě strategického dokumentu ITI strategie Olomoucké aglomerace 2, který bude také zahrnovat integrované řešení Věda a výzkum zahrnující projektové záměry, které UP připravila pro oblast OP TAK, OP JAK a IROP v rámci aktivit Olomoucké aglomerace.

Spolupráce UP a SMOL je dlouhodobě systematicky nastavena a obě instituce pravidelně komunikují jak na úrovni svých vedení (společné tematické snídaně), kde jsou pravidelně vyhodnocovány potřeby obou stran a předkládány návrhy na spolupráci, tak na úrovni spolupořádání řady aktivit a událostí na území města. V oblasti strategického řízení je to zejména spolupráce na aktuálních strategických dokumentech SMOL a při realizaci projektů vypisovaných jak v rámci dotačních schémat SMOL, tak v rámci evropských projektů.

UP v současné době spolupracuje na aktualizaci základního strategického dokumentu SMOL: Strategický plán rozvoje města Olomouce, pracovníci UP jsou členy pracovních skupin pro jeho aktualizaci.

ITI Olomoucké aglomerace 2 – rok 2022 – příprava projektových záměrů

V současné době probíhá příprava projektových záměrů, které budou moci být řešeny v rámci ITI 2 Olomoucké aglomerace. Přípravy probíhají za koordinace OSK ve spolupráci s jednotlivými zájemci o řešení z řad akademických pracovníků UP od podzimu roku 2018 (a ve spolupráci s úsekem prorektorky pro vědu a výzkum v případě výzkumných projektů), kdy byli děkani fakult písemně vyzváni ze strany RUP k podávání projektových fiší do tohoto programu.

V rámci ITI OA 2 mohou být aktuálně řešeny 2 úrovně projektů:

 1. Individuální projekty – mohou být podávány do výzev ITI OA, tyto projektu musí být předem v zásobníku projektů na SMOL, je požadován soulad s RIS3 strategií v případě OP TAK a OP JAK a definovanými oblastmi ITI OA (zejm. OP TAK, OP JAK, IROP). V současné době zde zařazeny projektové záměry PřF, LF, FF a PdF.
 2. Integrovaná řešení – mohou být podávány do výzev ITI OA, musí být předem v zásobníku projektů SMOL, musí být součástí tematického či lokálního integrovaného řešení a schváleny Řídicím výborem ITI OA, je vyžadován soulad s RIS3 strategií (OP TAK, OP JAK) a definovanými oblastmi ITI OA. Projekt v rámci integrovaného řešení získá za integrovanost body v hodnocení. V současné době jsou zde zařazeny projektové záměry PřF, LF, FF, CATRIN a VTP. Projekty zařazené do integrovaného řešení prošly několikakolovými jednáními na úrovni SMOL a také jednotlivých ministerstev, které odpovídají za příslušné operační programy. UP se tak ve výsledku stala v rámci ITI OA 2 koordinátorem integrovaného řešení s názvem Věda a výzkum, který je postaven zejména na výzkumných projektech UP. V rámci tohoto řešení jsou do této tematické a lokální integrace zapojeni i další aktéři v regionu – Fakultní nemocnice Olomouc, Inovační centrum Olomouckého kraje, Muzeum olomoucké pevnosti, Vlastivědné muzeum Olomouc či Výstaviště Flóra. Finální schválená podoba integrovaného řešení Věda a výzkum vypadá takto:

Do uvedeného integrovaného řešení byly zařazeny následující projektové záměry UP:
OP TAK

 • Areál Envelopa:
  1. Envelopa II. – blok E (VTP UP)
  2. Provoz Centra inovací a transferu technologií UP (VTP UP)
  3. Provoz Digitálního inovačního hubu DIGI2HEALTH (VTUP UP)
  4. Advanced Materials Analytics (UP)
  5. Innovation Businnes Development (ICOK, UP spolupracovník)
 • Areál FNOL:
  1. Národní telemedicínské centrum – vlastní provoz a datové sklady v reduitu a kasematní hradby třetí linie (FNOL, UP spolupracovník)

OP JAK

 • Areál Envelopa:
  1. Optické technologie (PřF UP) – podprojekty – Pokročilé optické technologie pro budoucnost, Digitální optické technologie pro 3. tisíciletí, Optické kvantové technologie
  2. Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v průmyslové praxi (CATRIN UP)
  3. Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v zemědělské praxi (CATRIN UP)
  4. Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v medicínské praxi Nové omické technologie pro průmyslové aplikace (LF, PřF, FNOL)
  5. Komplexní výzkum a podpora rozvoje kulturních a kreativních průmyslů v Olomoucké aglomeraci (FF UP)

Podrobné informace k projektu Centrum inovací a transferu technologií UP (VTP-D)

Centrum inovací a transferu technologií UP, reg.č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Stavba „Vědeckotechnický park, blok D – I. Etapa“
Zhotovitel: VW WACHAL a.s.
  Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
  IČO: 25567225
Výstavba: 15 měsíců, předání staveniště zhotoviteli 10. 3. 2022, plánované dokončení výstavby: 07/2023.
Odpovědné osoby
Hlavní řešitel projektu: Dr. Ing. Petr Kubečka, ředitel VTP
Výstavba: Ing. Vojtěch Gren – vedoucí technického odboru RUP
Technický dozor stavebníka: Ing. Luděk Prudký, Ing. Jiří Chmel (DPP pro oblast technologií)
Pozn.: Tento projekt je součástí investičních aktivit UP na roky 2021-2030 v rámci Strategického záměru UP 2021+.

Envelopa Hub

Co se bude dít?
 1. Triple helix
 2. Firmy
 3. Inkubace start-up a spin-off firem
 4. Co-working Element - StartUP komunita
 5. Digitální inovační hub - DOGI2Health
 
Co-working
 1. Co-working Element
 2. Triple helix
 3. Kooperace s Valut 42 a Telegraph ...
 4. Prostor pro akce partnerů
 5. Srdce Envelopa Hub
 

Triple helix

DIGI2Health - Digitální inovační hub

Digitální inovační hub (DIH) je ekosystém, který slouží jako kontaktní místo s řadou podpůrných služeb pro malé a střední firmy v regionu i mimo něj se zaměřením na zdravotnictví. Umožňuje jak přístup k digitálním znalostem, technologiím, prototypovým řešením, testovacím zařízením, tak i zapojení do inovačního ekosystému v regionu.
1. Prototypování a testování
Špinavá – možnost předcertifikačních řízení, fyzických úprav senzorů, pájení, broušení ...

2. Telemedicínská zařízení
Čistá – softwarové řešení, měření ...

3. Demonstrační pokoj/ordinace
Linet, akcelerometry, optika, simulátory – demonstrace technologií, prohlídky s partnery ...

Otevření Envelopa Hub: 21. září 2023
 

Finální zapracování projektu Envelopa I. – VTP-D do integrovaného řešení ITI OA 2

schváleného Řídicím výborem ITI OA 2

ÚIŘ 11 Věda, výzkum, inovace:

Přínosy pro UP

Projekt přináší univerzitě:

 • Dotační prostředky z ITI OA 1 v celkové výši 150.342.734 Kč na výstavbu a vnitřní vybavení budovy Envelopa I – VTP-D, UP použije na výstavbu a vnitřní vybavení 50.114.245 Kč vlastních prostředků.
 • V důsledku provázání projektu Envelopa 1 – VTP 2 v rámci integrovaného řešení ITI OA 2 (ÚIŘ 11 Věda, výzkum, inovace) mají součásti UP možnost čerpat od roku 2024 u ITI OA 2 v rámci tohoto integrovaného řešení grantové dotace v rámci již schválených projektových záměrů v celkové výši cca 556 mil. Kč, z toho 300 mil. Kč z OP JAK, 220 mil. Kč z OP TAK a 36 mil. Kč z IROP. Kromě toho se v tomto integrovaném řešení UP podílí na projektech jiných partnerů za celkem 156 mil. Kč. Nejvyšší podíl na těchto projektech má PřF UP (která je garantem projektů OP JAK (2 x 69 mil. Kč), OP TAK (69 mil. Kč), IROP (36 mil. Kč) a spoluřešitelem projektu OP JAK (76 mil. Kč).
  Pokud by se zastavil nebo nedokončil projekt Envelopa I – VTP-D, všechny uvedené projektové záměry na něj navázané v rámci integrovaného řešení ztratí body za integrovanost, a tím se sníží jejich šance na úspěch při finálním získání grantové dotace.
 • Zcela novou, podle nových ekologických norem postavenou budovu, která do budoucna (po skončení udržitelnosti) bude pro UP znamenat příjem z pronájmu prostor pro firmy (tedy mimorozpočtové zdroje) nebo možnost jiného využití.
 • Vzhledem k tomu, že do budovy bude zasídleno ICOK – Inovační centrum Olomouckého kraje, posílí významně univerzita svou pozici v rámci tzv. 3. role – regionální spolupráci s firmami v Olomoucké aglomeraci ve VaVaI a získá nové příležitosti pro spolupráci a transfer technologií se zasídlenými firmami.
 • Zasídlením ICOK v budově UP také posílí přímou spolupráci s Olomouckým krajem.
 • Vzhledem k tomu, že projekt je řešen v rámci ITI Olomoucké aglomerace, posiluje UP svůj význam při spolupráci se SMOL.

Olomoucký kraj

Spolupráce UP a OK je podobně jako v případě SMOL dlouhodobě nastavena, obě instituce pravidelně komunikují jak na úrovni svých vedení (společné tematické snídaně), tak jsou pravidelně vyhodnocovány potřeby obou stran a předkládány návrhy na spolupráci. V oblasti strategické spolupráce se jedná zejména o spolupráci na přípravě strategických dokumentů Olomouckého kraje. V posledních letech UP spolupracovala na přípravě regionálního annexu tzv. RIS3 strategie, dále se UP podílí na strategickém konceptu přípravy projektů v rámci územní dimenze a také ve spolupráci se společností Atregia realizuje jakožto zpracovatel na přípravě Adaptační strategie Olomouckého kraje na klimatickou změnu. Spolupráce také probíhá v rámci přípravy a realizace Krajských akčních plánů vzdělávání (KAP).

Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2021

Univerzita Palackého spolupracuje s OK také skrze dotační programy v oblasti vzdělávání. Jedním z nich byl pro rok 2021 Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2021. V něm se UP prostřednictvím klíčových oblastí zavázala k několika cílům, mezi něž patří například:

 • zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách;
 • rozvoj spolupráce středního a vysokého školství;
 • podpora přípravy nových bakalářských a/nebo magisterských akademicky zaměřených studijních oborů směřujících do polytechnického vzdělávání nových technologií včetně technologií k udržitelnému rozvoji a průmyslu;
 • podpora propagace studijních oborů vysokých škol včetně propagace na středních školách;
 • podpora praxe studentů ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce;
 • spolupráce s odborníky z praxe při výuce a zajištění praxe pro studenty a podpora praxe studentů ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce;
 • spolupráce škol se zaměstnavateli, organizacemi zaměstnavatelů a ostatními aktéry vzdělávacího systému.

 

V roce 2021 proběhla na UP v rámci projektu mimo jiné příprava těchto studijních programů či nových specializací v oblastech:

 1. Vědy o zemi – Environmentální rizika a klimatická změna (PřF UP) – otevřeno září 2021
 2. Fyzika – Optometrie (PřF UP) – navazující magisterské studium, podávání přihlášek bylo spuštěno v listopadu 2021

 

Zároveň probíhají dokončovací a schvalovací procesy a následné implementace do studijní nabídky programů UP v rámci nových studijních programů vytvořených v roce 2020:

 1. Informatika Kreativní webdesign (PdF UP)
 2. Průmyslový design (PdF UP)
 3. Environmentální technologie (PřF UP)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)