Strategické záměry

Tuto agendu vyřizuje:

Mgr. Andrea Sojková

e-mail: andrea.sojkova@upol.cz

telefon: +420 585 631 047


Strategický záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (SZ) je základním koncepčním dokumentem na delší časové období (dříve na pět let, nyní na deset) pro rozvoj vysoké školy rozhodným pro její financování. Plán realizace strategického záměru UP na konkrétní rok je rozpracováním již stanovené strategie a směřování UP v dokumentu Strategický záměr UP na období 2021+, v němž se UP zavázala k činnostem na základě vizí, trendů a požadavků na vysoké školy, které budou směřovat kroky UP od roku 2021. Klíčové oblasti a problémy, kterým by se měly ve svém směřování VŠ věnovat, stanovilo MŠMT, které zároveň na takovéto aktivity vyčlenilo finanční alokaci – na UP tzv. PROPOST. Strategický záměr UP však určuje směřování UP na velmi dlouhou dobu a tedy realizace aktivit v něm obsažených může být rozprostřena do různých časových úseků. Proto je nutné každoročně zpracovat Plán realizace strategického záměru UP na následující rok, v němž UP označí, kterým aktivitám se bude věnovat právě v dalším roce. Zároveň jsou v něm předloženy částky, které chce UP čerpat na dané aktivity z PROPOST. Z rozhodnutí MŠMT je to na každý rok ¼ částky alokované na celé období PROPOST 2022-2025. Že UP splnila závazky dané Plánem realizace dokládá v následujícím roce prostřednictvím Výroční zprávy o činnosti, v níž sleduje ukazatele stanovené Strategickým záměrem. Pro MŠMT rovněž UP zpracovává Zprávu o dosahování cílů SZVŠ a o využití prostředků z PROPOST.

Postup při přípravě strategických dokumentů se řídí vnitřní normou Příprava a schvalování Strategických dokumentů na Univerzitě Palackého v Olomouci, následně Strategický záměr schvaluje na návrh rektora Akademický senát UP. V následujících letech je Akademickým senátem univerzity na návrh rektora schvalován Plán realizace strategického záměru (PRSZ) na příslušný kalendářní rok. Strategický záměr UP a jeho každoroční plán realizace zároveň obsahuje i strategický záměr jednotlivých fakult a součástí. Od roku 2021 je jeho součástí i přehled financování z Programu na podporu strategického řízení vysokých škol (na UP zkrácen jako PROPOST).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)