Dotazníkové šetření mezi partnery UP

 

V rámci zajišťování a hodnocení kvality se Univerzita Palackého v Olomouci rozhodla zopakovat průzkum z roku 2019 mezi subjekty, s nimiž spolupracuje – svými partnery. Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo zjistit, zda se změnilo vnímání nastavené úrovně spolupráce s univerzitou. Byl použit podobný dotazník zaměřený opět na oblast komunikace a partnerskou etiku univerzity. Dotazník dále obsahoval část zaměřenou na dovednosti, které partneři, jakožto potenciální zaměstnavatelé, očekávají od absolventů UP. Nakonec také UP zajímalo, zda její partneři mají povědomí o Nadačním fondu UP.

Účast

Prostřednictvím elektronické pošty byly v průběhu ledna a února 2023 dotazovány osoby z firemního sektoru/OSVČ, dále ze školských zařízení, zdravotnického sektoru, veřejných institucí a nestátních neziskových organizací. Takto bylo osloveno celkem 112 osob spolupracujících s univerzitou, nebo zastupujících instituce s univerzitou spolupracující. Dotazník vyplnilo celkem 24 respondentů, což představuje návratnost 21 %.

Nejvíce dotazníků (11) bylo vyplněno za instituce působící ve firemním sektoru, příp. za OSVČ. Dále se jednalo o veřejný sektor – 9 odpovědí (z toho 7 za školství), 3 odpovědi byly ze sektoru zdravotnictví a nakonec 1 odpověď z neziskového sektoru.

Shrnutí výsledků

V souvislosti s oblastí komunikace oslovení respondenti vnímají, že při uzavírání dohody o spolupráci je zástupci UP, se kterými spolupracují, dostatečně předem informují o záměrech UP a případných změnách v podmínkách spolupráce. Naopak dle respondentů má UP ještě rezervy v pravidelném informování partnerů o své činnosti. Při srovnání s šetřením realizovaným v roce 2019 UP vylepšila svůj přístup při uzavírání dohod s partnery a s komunikací změn v nastavené spolupráci, kdy v předešlém šetření respondenti hodnotili dané výroky známkami 2,1 a 2,2 a v tomto šetření z roku 2022 se jedná o známky 1,6. Naopak srovnáme-li oblast, kde má UP rezervy, jedná se stále o pravidelné informování svých partnerů o činnosti, kterou UP realizuje. Tento výrok byl v roce 2019 hodnocen průměrnou známkou 2,4, v roce 2022 bylo průměrné hodnocení 2,3, tedy mírně lepší hodnocení.

V souvislosti s partnerskou etikou dotázaní uvedli, že vedení UP dostatečně plní své závazky vyplývající z partnerských smluv, totéž uvedli i respondenti v šetření v roce 2019. Zatímco však tento výrok v roce 2019 respondenti ohodnotili známkou 1,6, tak mezi šetřeními došlo ještě k vylepšení, neboť nyní bylo hodnoceno průměrnou známkou 1,2. Rezervy má dle dotázaných UP v zahrnování svých partnerů do univerzitních plánů a úkolů, i zde lze konstatovat, že se jedná o stejný výsledek jako při šetření v roce 2019, ale je třeba reflektovat skutečnost, že formulace jednotlivých otázek byla pozměněna. Oproti prvnímu šetření se u tohoto výroku hodnocení UP vylepšilo, a to z průměrné známky 2,7 v roce 2019 na známku 2,5 v roce 2022. Obecně respondenti hodnotili lépe skupinu otázek zaměřujících se na oblast komunikace, což platí pro obě šetření.

Jako nejdůležitější požadavky na absolventa z hlediska jeho zaměstnání v partnerské organizaci respondenti označili samostatnost, tvůrčí myšlení a oborové znalosti z oblasti techniky. Povědomí o Nadačním fondu UP z respondentů měla méně než polovina, necelá čtvrtina jich však již jeho prostřednictvím buď podpořila nadané studenty nebo o tom uvažuje.

 

 

realizováno v roce 2023 Oddělením strategie a kvality

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)