Centralizované rozvojové programy

Tuto agendu vyřizuje:

Mgr. Pavla Šimáčková, MSc.

e-mail: pavla.simackova@upol.cz

telefon: +420 585 631 028


Součástí příspěvku a dotací poskytovaných veřejným vysokým školám ze státního rozpočtu jsou rozvojové programy ministerstva (v r. 2015 tvořily cca 6 % příspěvku): Institucionální programy pro veřejné vysoké školy (dříve Institucionální rozvojové plány, do r. 2012 Decentralizované rozvojové programy) a Centralizované rozvojové programy (CRP).

Vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci několika tematických okruhů každoročně stanovených ministerstvem. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradního orgánu ministerstva složeného ze zástupců ministerstva, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

CRP 2022

Stále je možné zapojit se do řešení projektů z kategorie 18+ veřejných vysokých škol (VVŠ), tedy 18 a více zapojených VVŠ. Pokud byste měli o zapojení zájem, vyplňte prosím co nejdříve tento stručný předběžný formulář. Tento formulář je určen pouze pro interní potřebu UP – abychom měli přehled, o jaké projekty je zájem a koho včas kontaktovat v případě vzniku duplicit (podobných projektů). Vyplnění tohoto formuláře neznamená závaznou žádost a pro vyplnění nejsou v této chvíli třeba detailní informace o projektu. V případě, že po Vás formulář bude požadovat přístupové údaje, použijte své přihlašovací údaje jako do Portálu UP.

Pokud se rozhodnete zapojit, řešitelé, příp. kontaktní osoby, odevzdají vyhotovené žádosti CRP projektů na oddělení strategie a kvality RUP

 • koordinátoři celého projektu předloží vyplněné přílohy č. 4 a č. 5 a dále zašlou přílohy č. 2, tedy dílčí části, od všech zapojených VŠ včetně koordinující = kompletní projekt;
 • spoluřešitelé projektu koordinovaného jinou VŠ předloží pouze vyplněnou přílohu č. 2 = dílčí část projektu za UP.

Všechny požadované podklady zašlete ve formátu docx a pdf (příp. xlsx) nejpozději do 15. října 2021 Mgr. Pavle Šimáčkové, M.Sc. Mgr. Šimáčková následně připravuje souhrnnou žádost za UP (jak je požadováno ve Vyhlášení CRP), pro kterou potřebuje údaje z jednotlivých projektových žádostí. Z tohoto důvodu se do CRP za UP nelze zapojit bez jejího vědomí.

 

Základní informace k CRP pro rok 2022 (zdroj MŠMT)

 

Základní informace k CRP pro rok 2021 (zdroj MŠMT)

Projekty podpořené v roce 2021

Seznam projektů podpořených v roce 2021 (zdroj MŠMT)

Projekty koordinované UP:

 1. Mezinárodní filmové festivaly na českých univerzitách jako platforma pro popularizaci vědy a networking (C22-2021, hl. řešitel: Mgr. Jakub Ráliš), závěrečná zpráva

Projekty spoluřešené UP:

 1. Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol (C6-2021, hl. řešitel za UP: RNDr. David Skoupil), dílčí závěrečná zpráva
 2. Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ (C11-2021, hl. řešitel za UP: PhDr. Rostislav Hladký, MBA), dílčí závěrečná zpráva
 3. Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ (C12-2021, hl. řešitel: RNDr. David Skoupil), dílčí závěrečná zpráva
 4. Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení (C13-2021, hl. řešitel: prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.), dílčí závěrečná zpráva
 5. Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách (C15-2021, hl. řešitel: prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.), dílčí závěrečná zpráva
 6. Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP (C18-2021, hl. řešitel: Mgr. Dana Bilíková), dílčí závěrečná zpráva
 7. Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku (C19-2021, hl. řešitel: prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.), dílčí závěrečná zpráva
 8. NOC VĚDCŮ jako systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR (C25-2021, hl. řešitel: Mgr. Petr Bilík, Ph.D.), dílčí závěrečná zpráva
 9. Připravenost vysokých škol na krizi (C29-2021, hl. řešitel: prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.), dílčí závěrečná zpráva
 10. Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe (C32-2021, hl. řešitel: PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD.), dílčí závěrečná zpráva
 11. Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol (C33-2021, prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.), dílčí závěrečná zpráva

Projekty podpořené v roce 2020

Seznam projektů podpořených v roce 2020 (seznam na webu MŠMT není dostupný)

Projekty koordinované UP:

 1. Mezinárodní filmové festivaly na českých univerzitách jako platforma pro popularizaci vědy a networking (C22-2020, hl. řešitel: Mgr. Jakub Ráliš), závěrečná zpráva

Projekty spoluřešené UP:

 1. Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol (C6-2020, hl. řešitel za UP: RNDr. David Skoupil), dílčí závěrečná zpráva
 2. Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend (C9-2020, hl. řešitel za UP: PhDr. Rostislav Hladký, MBA), dílčí závěrečná zpráva
 3. Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích (C10-2020, hl. řešitel za UP: prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.), dílčí závěrečná zpráva
 4. Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol, jakožto popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČR (C12-2020, hl. řešitel za UP: Mgr. Petr Bilík, Ph.D.), dílčí závěrečná zpráva
 5. Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami (C19-2020 ,hl. řešitel za UP: prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.), dílčí závěrečná zpráva
 6. Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP (C20-2020, hl. řešitel za UP: Mgr. Dana Bilíková), dílčí závěrečná zpráva
 7. Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech (C30-2020, hl. řešitel za UP: Mgr. Petr Bilík, Ph.D.), dílčí závěrečná zpráva

Projekty podpořené v roce 2019

Seznam projektů podpořených v roce 2019 (zdroj MŠMT)

Projekty koordinované UP:

 1. Mezinárodní filmové festivaly na českých univerzitách jako platforma pro popularizaci vědy a networking (C23-2019, hl. řešitel: Mgr. Jakub Ráliš), závěrečná zpráva
 2. Rozvoj mobilní platformy pro podporu elektronizace studijní agendy v IS/STAG (C24-2019, hl. řešitel: RNDr. David Skoupil), závěrečná zpráva

Projekty spoluřešené UP:

 1. Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol (C3-2019: hl. řešitel za UP: RNDr. David Skoupil), dílčí závěrečná zpráva
 2. Dobudování systémů zajišťování a posilování kvality vysokých škol v podmínkách institucionální akreditace (C10-2019: hl. řešitel za UP: prof. Vít Zouhar), dílčí závěrečná zpráva
 3. Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě (C11-2019: hl. řešitel za UP: PhDr. Rostislav Hladký), dílčí závěrečná zpráva
 4. Rozvoj celostátního portálu o vědě, výzkumu a vysokém školství – magazín Universitas (C12-2019: hl. řešitel za UP: Petr Bilík, Ph.D.), dílčí závěrečná zpráva
 5. Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů II (PILZ II) (C13-2019: hl. řešitel za UP: Mgr. Dagmar Petrželová), dílčí závěrečná zpráva
 6. Posílení vedoucí role univerzit v procesu přípravy a realizace Noci vědců v ČR s celonárodní působností (C17-2019: hl. řešitel za UP: Petr Bilík, Ph.D.), dílčí závěrečná zpráva
 7. KPP!!! VŠ  Kompetence, projekty, procesy vysokých škol!!! (C19-2019: hl. řešitel za UP: Mgr. Gabriela Pokorná), dílčí závěrečná zpráva
 8. Mapování možností sběru dat a informací pro potřeby vykazování v Modulech 3–5 dle Metodiky 17+ (C22-2019: hl. řešitel za UP: prof. Jaromír Fiurášek), dílčí závěrečná zpráva

Další rozvojové programy:

 • Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace pro připomínku 30. výročí událostí roku 1989 v tehdejším Československu: 30 let od sametové revoluce

Projekty podpořené v roce 2018

Seznam projektů podpořených v roce 2018 (zdroj MŠMT)

Projekty koordinované UP:

 1. Využití LMS Moodle v oblastech nastavení a optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality a v oblasti propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol (C19-2018, hl. řešitel: RNDr. David Skoupil), závěrečná zpráva
 2. Mezinárodní filmové festivaly na českých univerzitách jako platforma pro popularizaci vědy a networking (C20-2018, hl. řešitel: Mgr. Jakub Ráliš), závěrečná zpráva

Projekty spoluřešené UP:

 1. Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018 (C4-2018: hl. řešitel za UP: RNDr. David Skoupil), dílčí závěrečná zpráva
 2. Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávací činnosti (C8-2018: hl. řešitel za UP: prof. Vít Zouhar), dílčí závěrečná zpráva
 3. Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia (C10-2018: hl. řešitel za UP: PhDr. Rostislav Hladký), dílčí závěrečná zpráva
 4. Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol (C11-2018: hl. řešitel za UP: PhDr. Rostislav Hladký), dílčí závěrečná zpráva
 5. Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělání, výzkumu a vysokém školství (C12-2018: hl. řešitel za UP: Petr Bilík, Ph.D.), dílčí závěrečná zpráva
 6. Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů (PILZ) (C13-2018: hl. řešitel za UP: Mgr. Dagmar Petrželová), dílčí závěrečná zpráva
 7. DPP!!! VŠ  Dotace, projekty, procesy vysokých škol!!! (C15-2018: hl. řešitel za UP: Mgr. Gabriela Pokorná), dílčí závěrečná zpráva

Projekty podpořené v letech 2012-2017

Seznamy podpořených projektů pro daný rok včetně uvedení konkrétních projektů koordinovaných či spoluřešených UP s odkazem na (dílčí) závěrečné zprávy.

Projekty podpořené v roce 2017

Seznam projektů podpořených v roce 2017 (zdroj MŠMT)

Projekty koordinované UP:

 1. Sdílení kapacit hostujících akademických pracovníků s využitím IT technologií, sdílení mezinárodních letních škol a sdílení mezinárodních aktivit studentských organizací zúčastněných univerzit (C21, hl. řešitel: prof. Jaroslav Miller), závěrečná zpráva
 2. Mezinárodní filmové festivaly jako platforma pro popularizaci vědy a networking (C22, hl. řešitel: Mgr. Matěj Dostálek), závěrečná zpráva

Projekty spoluřešené UP:

 1. Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů (C4, hl. řešitel za UP: RNDr. David Skoupil), dílčí závěrečná zpráva
 2. Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazba na novelu zákona o vysokých školách se zřetelem k eIDAS (C6, hl. řešitel za UP: PhDr. Rostislav Hladký), dílčí závěrečná zpráva
 3. Společný celostátní webový portál vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství (C8, hl. řešitel za UP: Petr Bilík, Ph.D.), dílčí závěrečná zpráva
 4. Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností (C9, hl. řešitel za UP: prof. Vít Zouhar), dílčí závěrečná zpráva
 5. PPP!!! VŠ (Partnerství projektového prostředí vysokých škol) (C14, hl. řešitel za UP: Mgr. Gabriela Pokorná), dílčí závěrečná zpráva
 6. Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace přístrojového vybavení (C18, hl. řešitel za UP: prof. Zdeněk Hradil), dílčí závěrečná zpráva

Projekty podpořené v roce 2016

Seznam projektů podpořených v roce 2016 (zdroj MŠMT)

Projekty koordinované UP:

 1. Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů (C24, hl. řešitel: Petr Bilík, Ph.D.), závěrečná zpráva, Kreativní Olomouc, Kulturní a kreativní průmysly na Olomoucku

Projekty spoluřešené UP:

 1. Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů (C2, hl. řešitel za UP: prof. Jitka Ulrichová), dílčí závěrečná zpráva
 2. Synergie pro vyšší kvalitu dat v síti vysokých škol a technický upgrade ekonomických systémů (C4, hl. řešitel za UP: RNDr. David Skoupil), dílčí závěrečná zpráva
 3. Marketingová strategie moravských škol: MU, MENDELU, UP, UTB, VFU, VUT (C11, hl. řešitel za UP: prof. Vít Zouhar), dílčí závěrečná zpráva
 4. Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností (C12: hl. řešitel za UP: prof. Vít Zouhar), dílčí závěrečná zpráva
 5. Rozvoj digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých školách dle zákona č. 499/2004 Sb. (C14, hl. řešitel za UP: PhDr. Rostislav Hladký), dílčí závěrečná zpráva
 6. Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů (C20, hl. řešitel za UP: prof. Zdeněk Hradil), dílčí závěrečná zpráva
 7. Synergetický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní katalýze a fotokatalýze: od přípravy materiálů a jejich charakterizaci, po návrh reaktorů a dopad využití pevných materiálů na životní prostředí (SESKUPIT) (C25, hl. řešitel za UP: prof. Michal Otyepka), dílčí závěrečná zpráva

Projekty podpořené v roce 2014

Seznam projektů podpořených v roce 2014 (zdroj MŠMT)

Projekty koordinované UP:

 1. Rozvoj informačních systémů pro podporu procesního řízení administrativních a správních agend VVŠ (C4, hl. řešitel: RNDr. František Zedník), závěrečná zpráva
 2. Spolupráce pedagogických fakult - konsorcium pedagogických fakult (C13, hl. řešitel: Pavel Neumeister, Ph.D.), závěrečná zpráva

Projekty podpořené v roce 2013

Seznam projektů podpořených v roce 2013 (zdroj MŠMT)

Projekty koordinované UP:

 1. Konsorcium VŠ: analýza a implementace spolupráce a sdílení kapacit (C11, hl. řešitel: prof. Miroslav Mašláň), závěrečná zpráva
 2. Společný housing informačních systémů pro podporu řízení ekonomických, personálních a mzdových agend a rozvoj těchto informačních systémů (C12, hl. řešitel: RNDr. František Zedník), závěrečná zpráva

Projekty podpořené v roce 2012

Seznam projektů podpořených v roce 2012 (zdroj MŠMT)

Projekty koordinované UP:

 1. Rozvoj poradenských služeb v rámci portálu Celoživotního vzdělávání na UP v Olomouci (CSM32, hl. řešitel: Michal Malacka, Ph.D.)

Projekty spoluřešené UP:  

 1. Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012 (C41, hl. řešitel: doc. Jana Talašová), dílčí závěrečná zpráva
 2. Konsorcium VŠ: analýza a implementace spolupráce a sdílení kapacit (C36, hl. řešitel: prof. Miroslav Mašláň)
 3. Společný housing informačních systémů pro podporu řízení ekonomických, personálních a mzdových agend a implementace rozšíření informačních systémů v souvislosti s naplněním Zákona o archivnictví a spisové službě (C37, hl. řešitel: RNDr. František Zedník)
 4. Rozvoj kariérového poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi (C63, hl. řešitel: Mgr. Diana Hověžáková)