Aurora

Úsek strategie a vnějších vztahů UP je do projektu Aliance Aurora zapojen pod vedením prorektora Malacky v rámci pracovní skupiny č. 2 (Work Package 2 - WP2).
Skupina WP2 je odpovědná za vývoj komplexního systému řízení kvality Aliance, který slouží trojímu účelu:

  • sledování plnění plánovaných výstupů projektu
  • hodnocení, zda Aliance dosahuje pokroku při realizaci cílů programu
  • podpoře rozvoje myšlení o kvalitě v rámci sdílených hodnot Aliance

 
Z toho vyplývají následující úkoly v rámci projektu Aliance:

  • WP 2 udržuje přímý dialog mezi všemi aktéry aliance Aurora
  • WP2 organizuje dle potřeby neformální setkání vždy před koncem půlročního období, které je stanoveno jakožto pravidelný monitorovací úsek projektu
  • WP2 zpracovává každý půlrok podklady pro kvalitativní analýzu projektu
  • WP2 se podílí na ročním hodnocení kvality a formulaci doporučení
  • WP2 provádí pravidelné interní hodnocení kvality na úrovni UP, přičemž jednou ročně zpracuje interní zprávu na základě informací získaných ze zpráv od institucionálních koordinátorů, Výboru pro zpětnou vazbu a z informací získaných od Rady Aliance Aurora a z debat v neformálních skupinách

Bližší informace k činnosti obsahuje Quality Management Plan (pdf) nebo níže uvedené webové stránky.