Procesní řízení

Tuto agendu vyřizuje:

Ing. Martin Jurečka

e-mail: martin.jurecka@upol.cz

telefon: +420 585 631 068

Prohlížení procesních schémat:
  •   Návod k online prohlížení procesních modelů UP.
 
Příručky pro práci s procesními schématy:
  •   Legenda k procesním modelům, která vysvětluje význam jednotlivých objektů používaných v procesních schématech.
  •   Modely používané pro mapování procesů, v níž jsou popsány jednotlivé druhy schémat používané pro popis procesů a jejich vzájemných vazeb.
Rychlá navigace po oblastech procesů:
  •   Vědeckovýzkumná
  •   Vzdělávací
  •   Řídicí
  •   Lidské zdroje
  •   Financování
  •   Majetek
  •   Marketing a komunikace
  •   Administrativa
Procesní mapa
Hlavní procesy
  Vědeckovýzkumná oblast
    Administrování VV projektů
      Administrace projektů strukturálních fondů EU
        Podání návrhu projektu strukturálních fondů EU
        Řešení projektu strukturálních fondů EU, podávání žádosti o změnu v projektu a podávání průběžných a závěrečných zpráv
      Administrace projektů národních poskytovatelů
        Podání návrhu projektu Národních poskytovatelů
        Uzavírání smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu
        Řešení projektu Národních poskytovatelů, podávání žádosti o změnu v projektu a podávání průběžných a závěrečných zpráv
    Administrace práv k předmětům průmyslového vlastnictví na UP
    Uzavírání nájemních smluv na VTP UP
  Vzdělávací oblast
    Studijní programy
      Akreditace / schválení studijního programu
      Žádost o institucionální akreditaci
      Cizojazyčné studijní programy - činnosti obsaženy v rámci skupiny procesů Přijímací řízení
    Přijímací řízení
      Příprava a vyhlášení přijímacího řízení
      Podání přihlášky ke studiu
      Ověřování splnění dalších podmínek pro přijetí
      Ověřování zákonné podmínky pro přijetí
      Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení
      Přezkoumání rozhodnutí
      Ukončení přijímacího řízení
    Obecně platné procesy studia
      Přerušení studia
      Ukončení studia z vůle studenta
      Ukončení studia z moci úřední
      Vyřazení studenta
    Procesy specifické pro Bc. a Mgr. studium
      Prominutí studijních povinností
      Kontrola Bc, Mgr. a NMgr. studia
      Státní závěrečná zkouška
      Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce
      Studentské evaluace
      Stanovení poplatku za nadstandardní délku studia
      Certifikace studijních opor
    Procesy specifické pro Ph.D. studium
      Koncepce Ph.D. studia
      Kontrola Ph.D. studia
      Prodloužení Ph.D. studia
      Státní doktorská zkouška
      Disertační práce a její obhajoba
    Studijní agenda
      Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (nostrifikace)
      Řízení o vyslovení neplatnosti SZZ, dizertační práce nebo habilitačního řízení
      Zneplatnění státní doktorské zkoušky - popsáno v rámci Řízení o vyslovení neplatnosti SZZ, dizertační práce nebo habilitačního řízení
      Zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací v UIS
      Organizace výměnných pobytů - příjezdy
      Organizace výměnných pobytů - výjezdy
      Administrace smluv o mezinárodní spolupráci
      Přiznání stipendia
      Státní rigorózní zkouška
Řídicí procesy
  Kontrolní činnost
    Kontrolní činnost na UP
    Vyřizování stížností
  Interní audit
    Vytvoření ročního plánu interních auditů a kontrol
    Provedení interního auditu
  Řízení rizik
    Řízení strategických rizik
    Řízení procesních rizik
  Řízení kvality
    Definování množiny sledovaných dat, metodiky jejich sběru a vyhodnocení
    Vyhodnocení sledovaných dat
    Vyhodnocení dat z hodnocení zákazníků (evaluační dotazníky) - obsaženo v procesu Vyhodnocení sledovaných dat
    Hodnocení akademických a vědeckých pracovníků
    Hodnocení ostatních pracovníků
    Hodnocení procesního řízení a řízení rizik součástí UP
    Zapojení zaměstnanců do rozvoje UP - popsáno v rámci jiných procesů, např.:
- Administrování VV projektů - zapojení řešitele projektu
- Akreditace / schválení studijního programu - zapojení garanta studijního programu
- Certifikace studijních opor - zapojení autora studijní opory
- Hodnocení procesního řízení a řízení rizik součástí UP - zapojení interní hodnotící komise
- Sběr a zpracování dat - různé formy získání zpětné vazby od zaměstnanců
- Zpracování a podání Centralizovaných rozvojových projektů - zapojení řešitele projektu
Podpůrné procesy
  Lidské zdroje
    Získávání zaměstnanců
      Rozhodování o způsobu výběru nového zaměstnance
      Výběrové řízení na zaměstnance
      Přímý výběr zaměstnance vedoucím pracovníkem
    Uzavření pracovně právního vztahu
      Přijetí do pracovního poměru
      Přijetí na dohodu
      Přijetí cizinců
      Přijetí pracovníka s hmotnou podporou
    Odměňování zaměstnanců
      Zpracování mezd
    Vzdělávání zaměstnanců
      Akreditace oborů, v nichž je UP oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
      Habilitační řízení
      Řízení ke jmenování profesorem
      Zneplatnění habilitačního řízení - popsáno procesem Řízení o vyslovení neplatnosti SZZ, dizertační práce nebo habilitačního řízení
      Odborná školení zaměstnanců
      Vzdělávání vedoucích AP v manažerských dovednostech - obsaženo v procesu Odborná školení zaměstnanců
    Péče o zaměstnance
      Příspěvek na penzijní, nebo soukromé životní pojištění
      Poskytnutí bezúročné půjčky
      Příspěvek na zdravotní péči
      Příspěvek na stravování
      Poskytování darů k životním/pracovním jubileím
      Ostatní slevy a výhody
    Hodnocení zaměstnanců
      Hodnocení akademických a vědeckých pracovníků - viz oblast Řízení kvality
      Hodnocení ostatních pracovníků - viz oblast Řízení kvality
    Ukončení pracovně právního vztahu
      Zrušení PP ve zkušební době
      Skončení PP na dobu určitou
      Dohoda o ukončení PP ze strany zaměstnance
      Dohoda o ukončení PP ze strany zaměstnavatele
      Okamžité zrušení PP
      Výpověď z PP ze strany zaměstnance
      Výpověď z PP ze strany zaměstnavatele
      Odchod do důchodu
      Úmrtí zaměstnance
    Výstup zaměstnance
      Výstupní kolečko
  Oblast financování
    Rozpočet
      Vypracování rozpočtu součástí a UP
      Vypracování střednědobého výhledu očekávaných příjmů UP
    Daňové procesy
      Zpracování DPH
      Zpracování silniční daně
      Zpracování daně z příjmu
      Zpracování srážkové daně
      Zpracování daně z nemovitosti
    Závěrky účetních období
    Oběh účetních dokladů
      Životní cyklus požadavku na objednávku a objednávky
      Životní cyklus faktury dodavatelské (přijaté)
      Životní cyklus faktury odběratelské (vydané)
      Životní cyklus převodky
  Oblast majetku
    Získávání majetku
      Pořízení dlouhodobého majetku nákupem - totožný s procesem Životní cyklus požadavku na objednávku a objednávky
      Zařazení majetku do evidence
    Pohyby majetku
      Převod majetku v rámci pracoviště
      Převod majetku v rámci součásti
      Převod majetku mezi součástmi
      Zapůjčení majetku
      Prodej majetku
    Vyřazení majetku
      Vyřazení majetku z důvodu likvidace
      Vyřazení majetku z důvodu škody či manka
    Inventarizace majetku
      Příprava inventarizace majetku
      Provedení inventarizace majetku
      Vyhodnocení inventarizace majetku
  Marketing a komunikace
    Vedení PR kampaně
    Správa vizuální identity UP
    Krizová komunikace
    Zpracování dat o zákaznících a dodavatelích - obsaženo v procesu Sběr a zpracování dat
    Mapování potřeb trhu terciárního vzdělávání - obsaženo v procesu Sběr a zpracování dat
    Mapování potřeb trhu v oblasti VaV - obsaženo v procesu Sběr a zpracování dat
  Administrativní procesy
    Spisová a archivní služba
      Přijetí dokumentu podatelnou
      Vyřízení dokumentu
      Skartační řízení
    Tvorba dokumentů
      Tvorba Strategického záměru UP
      Tvorba Plánu realizace strategického záměru UP
      Tvorba Výroční zprávy o činnosti UP
      Tvorba Výroční zprávy o hospodaření UP
      Tvorba Zprávy o hodnocení kvality
      Zpracování koncepce investičního rozvoje UP - součást procesu Tvorba Plánu realizace strategického záměru UP
      Tvorba normy
    Administrace rozvojových a dotačních programů MŠMT
      Tvorba Institucionálního plánu UP
      Zpracování a podání Centralizovaných rozvojových projektů
    Veřejné zakázky
      Pořízení majetku dynamickým nákupním systémem
      Určení režimu veřejné zakázky
      Veřejná zakázka podle zákona
      Námitky ve veřejných zakázkách
      Veřejná zakázka malého rozsahu
      Žádost o získání majetku mimo režim veřejné zakázky
      Kontrolní činnost v rámci veřejných zakázek
    Právní služby
      Podávání nabídek za UP
      Registrace objednávek nad 50 000 (UP odběratel)
      Registrace objednávek nebo závazných nabídek nad 50 000 (UP dodavatel)
      Příprava a zpracování smlouvy
      Posouzení odvolání v rámci správního řízení
      Vymáhání pohledávek souvisejících se studijní agendou
      Vymáhání pohledávek mimo studijní agendu

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)