Procesní příručky

Tuto agendu vyřizuje:

Ing. Martin Jurečka

e-mail: martin.jurecka@upol.cz

telefon: +420 585 631 068


Příručky pro práci s procesními schématy:
  •   Legenda k procesním modelům, která vysvětluje význam jednotlivých objektů používaných v procesních schématech.
  •   Modely používané pro mapování procesů, v níž jsou popsány jednotlivé druhy schémat používané pro popis procesů a jejich vzájemných vazeb.
Rychlá navigace po oblastech procesů:
  •   Vědeckovýzkumná
  •   Vzdělávací
  •   Řídicí
  •   Lidské zdroje
  •   Financování
  •   Majetek
  •   Marketing a komunikace
  •   Administrativa
Procesní mapa
Hlavní procesy
Vědeckovýzkumná oblast
Administrování VV projektů
Administrace projektů zahraničních poskytovatelů
Administrace projektů strukturálních fondů EU
Podání návrhu projektu strukturálních fondů EU
Řešení projektu strukturálních fondů EU
Administrace projektů Norské fondy, Visegrádský fond, Erasmus+
Ukončení projektu
Administrace projektů národních poskytovatelů
Podání návrhu projektu
Uzavírání smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu
Podávání žádosti o změnu v projektu a podávání průběžných a závěrečných zpráv
Administrace práv k předmětům průmyslového vlastnictví na UP
Uzavírání nájemních smluv na VTP UP
Vzdělávací oblast
Studijní programy
Akreditace / schválení studijního programu
Žádost o institucionální akreditaci
Cizojazyčné studijní programy - činnosti obsaženy v rámci skupiny procesů Přijímací řízení
Přijímací řízení
Příprava a vyhlášení přijímacího řízení
Podání přihlášky ke studiu
Ověřování splnění dalších podmínek pro přijetí
Ověřování zákonné podmínky pro přijetí
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení
Přezkoumání rozhodnutí
Ukončení přijímacího řízení
Obecně platné procesy studia
Přerušení studia
Ukončení studia z vůle studenta
Ukončení studia z moci úřední
Vyřazení studenta
Procesy specifické pro Bc. a Mgr. studium
Prominutí studijních povinností
Kontrola Bc, Mgr. a NMgr. studia
Státní závěrečná zkouška
Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce
Studentské evaluace
Stanovení poplatku za nadstandardní délku studia
Certifikace studijních opor
Procesy specifické pro Ph.D. studium
Koncepce Ph.D. studia
Kontrola Ph.D. studia
Prodloužení Ph.D. studia
Státní doktorská zkouška
Disertační práce a její obhajoba
Studijní agenda
Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (nostrifikace)
Řízení o vyslovení neplatnosti SZZ, dizertační práce nebo habilitačního řízení
Zneplatnění státní doktorské zkoušky - popsáno v rámci Řízení o vyslovení neplatnosti SZZ, dizertační práce nebo habilitačního řízení
Zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací v UIS
Organizace výměnných pobytů - příjezdy
Organizace výměnných pobytů - výjezdy
Administrace smluv o mezinárodní spolupráci
Přiznání stipendia
Státní rigorózní zkouška
Řídicí procesy
Kontrolní činnost
Kontrolní činnost na UP
Vyřizování stížností
Interní audit
Vytvoření ročního plánu interních auditů a kontrol
Provedení interního auditu
Řízení rizik
Řízení strategických rizik
Řízení procesních rizik
Řízení kvality
Definování množiny sledovaných dat, metodiky jejich sběru a vyhodnocení
Vyhodnocení sledovaných dat
Vyhodnocení dat z hodnocení zákazníků (evaluační dotazníky) - obsaženo v procesu Vyhodnocení sledovaných dat
Hodnocení akademických a vědeckých pracovníků
Hodnocení ostatních pracovníků
Hodnocení procesního řízení a řízení rizik součástí UP
Zapojení zaměstnanců do rozvoje UP - popsáno v rámci jiných procesů, např.:
- Administrování VV projektů - zapojení řešitele projektu
- Akreditace / schválení studijního programu - zapojení garanta studijního programu
- Certifikace studijních opor - zapojení autora studijní opory
- Hodnocení procesního řízení a řízení rizik součástí UP - zapojení interní hodnotící komise
- Sběr a zpracování dat - různé formy získání zpětné vazby od zaměstnanců
- Zpracování a podání Centralizovaných rozvojových projektů - zapojení řešitele projektu
Podpůrné procesy
Lidské zdroje
Zpracování personálního plánu
Plánování kvalifikačního růstu
Získávání zaměstnanců
Rozhodování o způsobu výběru nového zaměstnance
Výběrové řízení na zaměstnance
Přímý výběr zaměstnance vedoucím pracovníkem
Uzavření pracovně právního vztahu
Přijetí do pracovního poměru
Přijetí na dohodu
Přijetí cizinců
Přijetí pracovníka s hmotnou podporou
Odměňování zaměstnanců
Zpracování mezd
Vzdělávání zaměstnanců
Akreditace oborů, v nichž je UP oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Habilitační řízení
Řízení ke jmenování profesorem
Zneplatnění habilitačního řízení - popsáno procesem Řízení o vyslovení neplatnosti SZZ, dizertační práce nebo habilitačního řízení
Odborná školení zaměstnanců
Vzdělávání vedoucích AP v manažerských dovednostech - obsaženo v procesu Odborná školení zaměstnanců
Péče o zaměstnance
Příspěvek na penzijní, nebo soukromé životní pojištění
Poskytnutí bezúročné půjčky
Příspěvek na zdravotní péči
Příspěvek na stravování
Poskytování darů k životním/pracovním jubileím
Ostatní slevy a výhody
Hodnocení zaměstnanců
Hodnocení akademických a vědeckých pracovníků - viz oblast Řízení kvality
Hodnocení ostatních pracovníků - viz oblast Řízení kvality
Ukončení pracovně právního vztahu
Zrušení PP ve zkušební době
Skončení PP na dobu určitou
Dohoda o ukončení PP ze strany zaměstnance
Dohoda o ukončení PP ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení PP
Výpověď z PP ze strany zaměstnance
Výpověď z PP ze strany zaměstnavatele
Odchod do důchodu
Úmrtí zaměstnance
Výstup zaměstnance
Výstupní kolečko
Vyhodnocování lidských zdrojů
Vyhodnocení kvalifikačního růstu
Oblast financování
Rozpočet
Vypracování rozpočtu součástí a UP
Vypracování střednědobého výhledu očekávaných příjmů UP
Daňové procesy
Zpracování DPH
Zpracování silniční daně
Zpracování daně z příjmu
Zpracování srážkové daně
Zpracování daně z nemovitosti
Závěrky účetních období
Oběh účetních dokladů
Životní cyklus požadavku na objednávku a objednávky
Životní cyklus faktury dodavatelské (přijaté)
Životní cyklus faktury odběratelské (vydané)
Životní cyklus převodky
Oblast majetku
Získávání majetku
Pořízení dlouhodobého majetku nákupem - totožný s procesem Životní cyklus požadavku na objednávku a objednávky
Zařazení majetku do evidence
Pohyby majetku
Převod majetku v rámci pracoviště
Převod majetku v rámci součásti
Převod majetku mezi součástmi
Zapůjčení majetku
Prodej majetku
Vyřazení majetku
Vyřazení majetku z důvodu likvidace
Vyřazení majetku z důvodu škody či manka
Inventarizace majetku
Příprava inventarizace majetku
Provedení inventarizace majetku
Vyhodnocení inventarizace majetku
Marketing a komunikace
Vedení PR kampaně
Správa vizuální identity UP
Krizová komunikace
Zpracování dat o zákaznících a dodavatelích - obsaženo v procesu Sběr a zpracování dat
Mapování potřeb trhu terciárního vzdělávání - obsaženo v procesu Sběr a zpracování dat
Mapování potřeb trhu v oblasti VaV - obsaženo v procesu Sběr a zpracování dat
Administrativní procesy
Spisová a archivní služba
Přijetí dokumentu podatelnou
Vyřízení dokumentu
Skartační řízení
Tvorba dokumentů
Tvorba Strategického záměru UP
Tvorba Plánu realizace strategického záměru UP
Tvorba Výroční zprávy o činnosti UP
Tvorba Výroční zprávy o hospodaření UP
Tvorba Zprávy o hodnocení kvality
Zpracování koncepce investičního rozvoje UP - součást procesu Tvorba Plánu realizace strategického záměru UP
Tvorba normy
Administrace rozvojových a dotačních programů MŠMT
Tvorba Institucionálního plánu UP
Zpracování a podání Centralizovaných rozvojových projektů
Veřejné zakázky
Pořízení majetku dynamickým nákupním systémem
Určení režimu veřejné zakázky
Veřejná zakázka podle zákona
Námitky ve veřejných zakázkách
Veřejná zakázka malého rozsahu
Žádost o získání majetku mimo režim veřejné zakázky
Kontrolní činnost v rámci veřejných zakázek
Právní služby
Podávání nabídek za UP
Registrace objednávek nad 50 000 (UP odběratel)
Registrace objednávek nebo závazných nabídek nad 50 000 (UP dodavatel)
Příprava a zpracování smlouvy
Posouzení odvolání v rámci správního řízení
Vymáhání pohledávek souvisejících se studijní agendou
Vymáhání pohledávek mimo studijní agendu