Strategické záměry

Tuto agendu vyřizuje:

Mgr. Andrea Sojková

e-mail: andrea.sojkova@upol.cz

telefon: +420 585 631 047


Strategický záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (SZ) je základním koncepčním dokumentem na delší časové období (zpravidla pět let) pro rozvoj vysoké školy rozhodným pro její financování.

Postup při přípravě strategických dokumentů se řídí vnitřní normou Příprava a schvalování Strategických dokumentů na Univerzitě Palackého v Olomouci, následně Strategický záměr schvaluje na návrh rektora Akademický senát UP. V následujících letech je Akademickým senátem univerzity na návrh rektora schvalován Plán realizace strategického záměru (PRSZ) na příslušný kalendářní rok. Strategický záměr UP a jeho každoroční plán realizace zároveň obsahuje i strategický záměr jednotlivých fakult a součástí.