Sebehodnoticí zprávy

Akreditace studijního programu prostřednictvím NAÚ

V případě žádosti o akreditaci studijního programu prostřednictvím NAÚ je přílohou žádosti i Sebehodnoticí zpráva (tzv. příloha E).

První část zprávy popisuje instituci (UP) obecně, druhá část uvádí specifika studijního programu, jež jsou do jisté míry v žádosti zachycena již ve standardizovaných formulářích Národního akreditačního úřadu.

Zpráva byla odeslána na NAÚ 6. 12. 2017.

Sebehodnoticí zpráva k žádosti o akreditaci studijního programu - část I.

Informace k vypracování Sebehodnoticí zprávy část II. - o studijním programu naleznete zde.

Sebehodnoticí zpráva k žádosti o institucionální akreditaci

V případě žádosti o institucionální akreditaci některé z oblasti vzdělávání uvedených v příloze č. 1 Statutu UP je součástí žádosti Sebehodnoticí zpráva.

První část zprávy popisuje instituci, tj. UP obecně, má rozsáhlou strukturu a vyžaduje podrobnější informace včetně velkého množství odkazů na předpisy univerzity.

Druhá část se zabývá oblastí vzdělávání, pro níž žádá UP institucionální akreditaci. Přestože jedna oblast vzdělávání může být realizovaná na více fakultách, při podávání žádosti vystupuje UP jako celek a v žádosti je nutné uvést požadované informace za všechny fakulty, které se na příslušné oblasti vzdělávání nějakým způsobem podílejí.

Zpráva byla odeslána na NAÚ 21. 12. 2017.

Sebehodnoticí zpráva Univerzity Palackého v Olomouci

Oblasti vzdělávání

Sebehodnoticí zpráva pro mezinárodní evaluaci

Na přelomu roku 2017 a 2018 prošla Univerzita Palackého v Olomouci externí evaluací ze strany Asociace evropských univerzit (EUA). K tomuto hodnocení byla zpracována sebehodnoticí zpráva dle požadované osnovy, k níž byla přiložena řada příloh včetně nejdůležitějších vnitřních předpisů a dalších dokumentů.

Evaluace byla zaměřena na oblast vědy a výzkumu.

Předpisy a normy, na které se zpráva odkazuje je možné dohledat na úřední desce, příp. webových stránkách UP, proto zde nejsou přiloženy.