Institucionální plány

Tuto agendu vyřizuje:

Mgr. Pavla Šimáčková, MSc.

e-mail: pavla.simackova@upol.cz

telefon: +420 585 631 028


Cílem Institucionálního programu je přispět k naplňování jednotlivých prioritních cílů stanovených ve Strategickém záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 (dále jen„Strategický záměr ministerstva“, SZ2021+). Vysoká škola získává od MŠMT finanční prostředky na základě předloženého institucionálního plánu (dle pokynů MŠMT ve Vyhlášení), jehož prostřednictvím hodlá dosáhnout konkrétních cílů vycházejících z dlouhodobého záměru ministerstva a z vlastního dlouhodobého záměru (Strategický záměr UP a Plány realizace pro jednotlivé roky). Institucionální plán zároveň obsahuje návrh sledovatelných ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot, kterými vysoká škola prokáže splnění stanovených cílů.

Základní tematické okruhy IP stanovuje vedení univerzity v souladu s podmínkami Vyhlášení a Strategickým záměrem UP. Konkrétní cíle v okruzích si stanovují jednotlivé součásti UP samy.

Celková výše příspěvku se stanovuje na celé období, vysoké škole je každý rok vyplácena poměrné část v závislosti na délce stanoveného období na základě žádosti obsahující průběžnou zprávu o naplňování stanovených cílů.

Institucionální plán UP, jeho změny a znění závěrečné zprávy IP UP projednává Správní rada UP.

Změny v podmínkách vyhodnocení řešení institucionálních plánů vysokých škol 2019-2020 v souvislosti s COVID-19

Termín pro dosahování cílů stanovených v rámci Institucionálních plánů vysokých škol pro roky 2019-2020 se posouvá do 30. června 2021. O změnu posunutí termínu není třeba ministerstvo žádat.

Dle části sedmé Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019-2020 se vyhodnocení průběhu řešení institucionálního plánu za roky 2019–2020 mělo uskutečnit do 15. dubna 2021. Tento termín se prodlužuje do 15. října 2021.

Termín pro zaslání Úplné zprávy o plnění stanovených cílů institucionálního plánu za roky 2019–2020 ministerstvu byl ve Vyhlášení stanoven do 30. dubna 2021. Tento termín se prodlužuje do 31. října 2021.

Naplnění cílů v oblasti internacionalizace podpořené v rámci ukazatele D – Mezinárodní spolupráce, popř. v institucionálních plánech

Doporučujeme vysokým školám nevyužité finanční prostředky využít zejména na podporu vzdělávací činnosti, vytváření online studijních podpor apod.

více na stránkách MŠMT

Základní informace k Programu na podporu strategického řízení vysokých škol - PROPOST

(zdroj MŠMT)

PROPOST je určen na podporu hlavních strategických opatření přijímaných vysokými školami v oblasti vzdělávací činnosti, řízení, vnitřních procesů a v menší míře též tzv. třetí role. Předmětem podpory jsou zejména vnitřní projekty a opatření vysokých škol, které mají systémový charakter, tj. zahrnují všechny či alespoň několik součástí vysoké školy, a představují zásadní transformaci z hlediska povahy nebo kvality dotčených činností. 

Podpora je určena jak na realizaci aktivit, které jsou v Strategickám záměru 2021+ označeny jako „očekávaná opatření na úrovni vysokých škol“ (jejichž podoba může být uzpůsobena profilu a kontextu vysoké školy), tak na další opatření směřující k naplnění stejných cílů.

Základní tematické okruhy PROPOSTu stanovuje vedení univerzity v souladu s podmínkami Vyhlášení a Strategickým záměrem UP. Konkrétní cíle v okruzích si stanovují jednotlivé součásti UP samy.

 Vyhlášení Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022-2025.pdf

 

Institucionální rozvojové plány UP 2011-2015

Tabulky k programům, IP pro daný rok včetně závěrečných zpráv, vyhlášení a seznamy schválených projektů FRUP.