Institucionální plány

Tuto agendu vyřizuje:

Mgr. Pavla Šimáčková, MSc.

e-mail: pavla.simackova@upol.cz

telefon: +420 585 631 028


Změny v podmínkách vyhodnocení řešení institucionálních plánů vysokých škol 2019-2020 v souvislosti s COVID-19

Termín pro dosahování cílů stanovených v rámci Institucionálních plánů vysokých škol pro roky 2019-2020 se posouvá do 30. června 2021. O změnu posunutí termínu není třeba ministerstvo žádat.

Dle části sedmé Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019-2020 se vyhodnocení průběhu řešení institucionálního plánu za roky 2019–2020 mělo uskutečnit do 15. dubna 2021. Tento termín se prodlužuje do 15. října 2021.

Termín pro zaslání Úplné zprávy o plnění stanovených cílů institucionálního plánu za roky 2019–2020 ministerstvu byl ve Vyhlášení stanoven do 30. dubna 2021. Tento termín se prodlužuje do 31. října 2021.

Naplnění cílů v oblasti internacionalizace podpořené v rámci ukazatele D – Mezinárodní spolupráce, popř. v institucionálních plánech

Doporučujeme vysokým školám nevyužité finanční prostředky využít zejména na podporu vzdělávací činnosti, vytváření online studijních podpor apod.

více na stránkách MŠMT

Základní informace k IP pro rok 2021 (zdroj MŠMT)

 

Základní informace k Programu na podporu strategického řízení vysokých škol - PROPOST (zdroj MŠMT)

PROPOST je určen na podporu hlavních strategických opatření přijímaných vysokými školami v oblasti vzdělávací činnosti, řízení, vnitřních procesů a v menší míře též tzv. třetí role. Předmětem podpory jsou zejména vnitřní projekty a opatření vysokých škol, které mají systémový charakter, tj. zahrnují všechny či alespoň několik součástí vysoké školy, a představují zásadní transformaci z hlediska povahy nebo kvality dotčených činností. 

Podpora je určena jak na realizaci aktivit, které jsou v Strategickám záměru 2021+ označeny jako „očekávaná opatření na úrovni vysokých škol“ (jejichž podoba může být uzpůsobena profilu a kontextu vysoké školy), tak na další opatření směřující k naplnění stejných cílů.

Základní tematické okruhy pROPOSTu stanovuje vedení univerzity v souladu s podmínkami Vyhlášení a Strategickým záměrem UP. Konkrétní cíle v okruzích si stanovují jednotlivé součásti UP samy.

 Vyhlášení Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022-2025.pdf

 

 

Prostřednictvím Institucionálních rozvojových plánů 2016-2018 se rozděluje velká většina prostředků v rámci ukazatele I příspěvku na vzdělávací činnost veřejných vysokých škol (90 % pro rok 2016). Vysoká škola získává prostředky na základě předloženého víceletého plánu, jehož prostřednictvím hodlá dosáhnout konkrétních cílů vycházejících z dlouhodobého záměru ministerstva a z vlastního dlouhodobého záměru (Strategický záměr UPPlány realizace pro jednotlivé roky). Institucionální plán zároveň obsahuje návrh sledovatelných ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot, kterými vysoká škola prokáže splnění stanovených cílů.
Základní tematické okruhy IP stanovuje vedení univerzity v souladu s podmínkami Vyhlášení a Strategickým záměrem UP. Konkrétní cíle v okruzích si stanovují jednotlivé součásti UP samy.

Celková výše příspěvku se stanovuje na celé období, vysoké škole je každý rok vyplácena poměrné část v závislosti na délce stanoveného období na základě žádosti obsahující průběžnou zprávu o naplňování stanovených cílů.

Minoritní část prostředků určených na IP (v minimální výši 10 % z finanční částky přidělené na řešení institucionálních plánů) se rozděluje formou vnitřní soutěže (tzv. Fond rozvoje UP, FRUP) na prioritní okruhy stanovené ministerstvem:

  1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů;
  2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

Podpořené projekty musí být v souladu s prioritními cíli Dlouhodobého záměru ministerstva nebo prioritami dlouhodobého/strategického záměru vysoké školy. V případě projektů zaměřených na inovaci kurzů/předmětů rovněž s deklarovaným profilem absolventa daného studijního programu, zejména s ohledem na znalosti, dovednosti a způsobilosti, které student skutečně získá a které jsou relevantní pro jeho další uplatnění. Formu a způsob organizace soutěže si stanoví každá vysoká škola sama, popíše je však rámcově v předkládaném institucionálním plánu. Vysoká škola si dále sama stanoví, v jaké míře podpoří projekty jednoleté až tříleté. Seznam projektů podpořených v rámci této soutěže bude předložen ve zprávách o hodnocení institucionálního plánu.

Soutěž se na UP řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. B3-13/5-SR: Zásady soutěže o rozvojové projekty na Univerzitě Palackého v Olomouci (FRUP).

Institucionální plán UP, jeho změny a znění závěrečné zprávy IP UP projednává Správní rada UP.

 

Institucionální rozvojové plány UP 2011-2015

Tabulky k programům, IP pro daný rok včetně závěrečných zpráv, vyhlášení a seznamy schválených projektů FRUP.