Institucionální plány

Tuto agendu vyřizuje:

Mgr. Iveta Komárková

e-mail: iveta.komarkova@upol.cz

telefon: +420 585 631 028


Prostřednictvím Institucionálních rozvojových plánů 2016-2018 se rozděluje velká většina prostředků v rámci ukazatele I příspěvku na vzdělávací činnost veřejných vysokých škol (90 % pro rok 2016). Vysoká škola získává prostředky na základě předloženého víceletého plánu, jehož prostřednictvím hodlá dosáhnout konkrétních cílů vycházejících z dlouhodobého záměru ministerstva a z vlastního dlouhodobého záměru (Strategický záměr UPPlány realizace pro jednotlivé roky). Institucionální plán zároveň obsahuje návrh sledovatelných ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot, kterými vysoká škola prokáže splnění stanovených cílů.

Celková výše příspěvku se stanovuje na celé období, vysoké škole je každý rok vyplácena poměrné část v závislosti na délce stanoveného období na základě žádosti obsahující průběžnou zprávu o naplňování stanovených cílů.

Minoritní část prostředků určených na IP (v minimální výši 10 % z finanční částky přidělené na řešení institucionálních plánů) se rozděluje formou vnitřní soutěže (tzv. Fond rozvoje UP, FRUP) na prioritní okruhy stanovené ministerstvem:

  1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů;
  2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

Podpořené projekty musí být v souladu s prioritními cíli Dlouhodobého záměru ministerstva nebo prioritami dlouhodobého/strategického záměru vysoké školy. V případě projektů zaměřených na inovaci kurzů/předmětů rovněž s deklarovaným profilem absolventa daného studijního programu, zejména s ohledem na znalosti, dovednosti a způsobilosti, které student skutečně získá a které jsou relevantní pro jeho další uplatnění. Formu a způsob organizace soutěže si stanoví každá vysoká škola sama, popíše je však rámcově v předkládaném institucionálním plánu. Vysoká škola si dále sama stanoví, v jaké míře podpoří projekty jednoleté až tříleté. Seznam projektů podpořených v rámci této soutěže bude předložen ve zprávách o hodnocení institucionálního plánu.

Soutěž se na UP řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. B3-13/5-SR: Zásady soutěže o rozvojové projekty na Univerzitě Palackého v Olomouci (FRUP).

Institucionální plán UP, jeho změny a znění závěrečné zprávy IP UP projednává Správní rada UP.

 

Institucionální rozvojové plány UP 2011-2015

Tabulky k programům, IP pro daný rok včetně závěrečných zpráv, vyhlášení a seznamy schválených projektů FRUP.