Výroční zprávy

Tuto agendu vyřizuje:

Mgr. Andrea Sojková

e-mail: andrea.sojkova@upol.cz

telefon: +420 585 631 047


Každoročně jsou dle § 21 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách vydávány Výroční zpráva o činnosti univerzity a Výroční zpráva o hospodaření univerzity, které jsou koncepčními dokumenty vysoké školy a jejichž strukturu stanovuje MŠMT. Výroční zprávy schvaluje na návrh rektora Akademický senát univerzity.

Vypracování Výroční zprávy o činnosti se řídí příslušnou vnitřní normou.

Výroční zpráva o činnosti UP je zpracovávána na Oddělení strategie a kvality, Výroční zprávu o hospodaření UP zpracovává Ekonomický odbor. Dále je od roku 2013 zpracována i PR verze Výroční zprávy, která slouží především k prezentaci a rozšíření povědomí o UP, tuto verzi zpracovává Oddělení komunikace.

Výroční zpráva o činnosti

Po účinnosti novely vysokoškolského zákona, tj. v roce 2016, byla ze strany MŠMT změněna struktura  Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2016, a to včetně rozšíření o nové informace a data. Součástí výroční zprávy se tak stala i reflexe plnění Plánu realizace strategického záměru, jejíž struktura je zcela v gesci vysoké školy.

Tato změna výrazně rozšířila rozsah zprávy, zároveň však umožnila zapracovat grafy mapující vývoj jednotlivých oblastí, jejichž prostřednictvím bylo možné vyzdvihnout oblasti, v nichž se univerzitě dlouhodobě daří a roste, příp. oblasti, kde UP zaznamenala významný nárůst.

Data z výročních zpráv jsou dále využívána pro přípravu dalších strategických dokumentů.

V případě potřeby Vašeho dalšího zpracování dat, nás neváhejte kontaktovat pro zaslání tabulkové přílohy v souboru xlsx.

PR verze výroční zprávy

PR verze Výroční zprávy vychází z Výroční zprávy o činnosti a Výroční zprávy o hospodaření a poskytují základní obraz na UP za daný rok v klíčových oblastech.

Výroční zprávy fakult

Na jednotlivých fakultách jsou rovněž vydávány Výroční zprávy o činnosti fakulty, příp. i o jejím hospodaření, jejichž struktura a obsah jsou plně v gesci jednotlivých fakult. Výroční zprávu fakulty na návrh děkana schvaluje Akademický senát fakulty.

Odkazy na výroční zprávy jednotlivých fakult:

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření je nástrojem pro kontrolu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s prostředky vysoké školy. Její zpracování je v gesci Ekonomického odboru.