Výroční zprávy

Tuto agendu vyřizuje:

Mgr. Andrea Sojková

e-mail: andrea.sojkova@upol.cz

telefon: +420 585 631 047


Každoročně jsou dle § 21 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách vydávány Výroční zpráva o činnosti univerzity a Výroční zpráva o hospodaření univerzity, které jsou koncepčními dokumenty vysoké školy a jejichž strukturu stanovuje MŠMT. Výroční zprávy schvaluje na návrh rektora Akademický senát univerzity.

Vypracování Výroční zprávy o činnosti se řídí příslušnou vnitřní normou.

Výroční zpráva o činnosti UP je zpracovávána na Oddělení strategie a kvality, Výroční zprávu o hospodaření UP zpracovává Ekonomický odbor.

Výroční zprávy univerzity i jednotlivých fakult patří mezi důležité podkladové dokumenty k žádosti o institucionální akreditaci.

Výroční zpráva o činnosti

Po účinnosti novely vysokoškolského zákona, tj. v roce 2016, byla ze strany MŠMT změněna struktura  Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2016, a to včetně rozšíření o nové informace a data. Součástí výroční zprávy se tak stala i reflexe plnění Plánu realizace strategického záměru, jejíž struktura je zcela v gesci vysoké školy.

Tato změna výrazně rozšířila rozsah zprávy, zároveň však umožnila zapracovat grafy mapující vývoj jednotlivých oblastí, jejichž prostřednictvím bylo možné vyzdvihnout oblasti, v nichž se univerzitě dlouhodobě daří a roste, příp. oblasti, kde UP zaznamenala významný nárůst.

Množství dat požadovaných od fakult bylo rozsáhlejší, než v minulých letech, na druhou stranu byla převážná část z nich použita pro přípravu zpráv, jež slouží jako součást žádosti o akreditaci, nebo jako podkladové dokumenty pro Národní akreditační úřad, a to jak pro akreditaci programovou, tak institucionální.

Výroční zprávy fakult

Na jednotlivých fakultách jsou rovněž vydávány Výroční zprávy o činnosti fakulty, příp. i o jejím hospodaření, jejichž struktura a obsah jsou plně v gesci jednotlivých fakult. Výroční zprávu fakulty na návrh děkana schvaluje Akademický senát fakulty.

Vzhledem ke změně legislativy a v návaznosti na požadavky kladené ministerstvem a Národním akreditačním úřadem (NAÚ) je plánováno sjednocení podoby jednotlivých výročních zpráv fakult, tak aby byly pro přípravu dalších zpráv, jež jsou požadovány ze strany MŠMT a NAÚ, minimalizovány požadavky na přípravu dalších podkladů na fakultách.

 

Odkazy na výroční zprávy jednotlivých fakult:

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření je nástrojem pro kontrolu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s prostředky vysoké školy. Její zpracování je v gesci Ekonomického odboru.