Počet studentů na jednoho akademického pracovníka

Počet studentů na jednoho akademického pracovníka na UP

Jednou z nezbytných součástí kvality práce akademického pracovníka souvisejících s výukou je počet studentů, který na něj připadá. Samostatná analýza počtu doktorandů na jednoho školitele je potom k dispozici zde.

Samozřejmě tato skutečnost podléhá různým specifikům, kterými je např. typ studijního programu a jeho zaměření.

Zde je zobrazen obecný přehled počtu studentů na jednoho akademického pracovníka (AP) na UP. V roce 2020, kdy se výrazně navýšil počet studentů, se počet studentů připadající na jednoho akademického pracovníka rovněž významně navýšil, a to na hodnotu 16,3. Hodnoty z předešlých let se podařilo udržet na LF a PřF, jen k mírnému navýšení došlo na FF, FTK, FZV a PF, zbývající fakulty zaznamenaly výraznější nárůst. Navýšení těchto hodnot pro jednotlivé fakulty zároveň odpovídá strmosti navýšení jejích studentů mezi rokem 2019 a 2020.

Až do roku 2016 meziročně ubývalo akademických pracovníků i studentů, ovšem snižování počtu akademických pracovníků probíhalo rychleji, proto počet studentů na jednoho akademického pracovníka narůstal. V roce 2017 se počet akademických pracovníků zvýšil a počet studentů se opět snížil, což působilo snížení počtu studentů na jednoho akademického pracovníka. V roce 2020 se potom počet studentů zvýšil výrazněji než počet akademických pracovníků.

Pro zachycení vývoje počtů studentů a akademických pracovníků jsou v grafu jejich počty vyjádřeny procenty vztaženými k roku 2014, který je výchozí hodnotou 100 %, jak pro počet studentů, tak akademických pracovníků.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
počet studií* 21 588 21 455 20 928 20 395 20 292 20 449 22 106
počet akademických pracovníků (průměrný přepočtený) 1 427 1 365 1 304 1 337 1 321 1 328 1 360
počet studentů na 1 akademického pracovníka 15,1 15,7 16,0 15,3 15,4 15,4 16,3
*Počty studií odráží skutečnost, kdy jeden student studuje několik studijních oborů, přičemž se nejedná o kombinaci, tj. tzv. dvouobor.

V rámci jednotlivých fakult dlouhodobě připadá nejméně studentů na jednoho akademického pracovníka na lékařské a přírodovědecké fakultě. Naopak nejvíce studentů na jednoho akademického pracovníka připadá na fakultě pedagogické.

Srovnání v rámci ČR

Při porovnání s osmi vybranými vysokými školami v ČR je viditelný všeobecný klesající trend počtu studentů na jednoho akademického pracovníka, což je do jisté míry zapříčiněno postupně snižujícími se počty studentů vysokých škol. Při tomto srovnání je také třeba brát v úvahu celkové zaměření dané vysoké školy.

Dlouhodobě nejméně studentů na jednoho akademického pracovníka je na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT), kde v roce 2019 tato hodnota výrazně poklesla na 4,9 studentů na jednoho akademického pracovníka, což bylo způsobeno výrazným nárůstem průměrných přepočtených počtů akademických pracovníků v roce 2018, v roce 2019 se průměrný přepoštený počet akademických pracovníků ještě mírně navýšil a výrazněji poklesl počet studentů.

Nejvíce studentů na akademického pracovníka v posledních letech vykázala z vybraných vysokých škol Masarykova univerzita (MU) a Vysoké učení technické (VUT). Naopak České vysoké učení technické (ČVUT) dosahuje mnohem nižšího počtu studentů na jednoho akademického pracovníka, než její "moravský protějšek".

Při sečtení všech studentů veřejných vysokých škol a jejich akademických pracovníků se počet studentů na jednoho akademického pracovníka pohybuje od 19,4 studentů v roce 2014 k 15,7 studentům na jednoho akademického pracovníka v roce 2018*.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
UK 12,5 12,5 12,2 12,0 11,8 11,7
JČU 19,2 15,9 15,4 14,6 13,8 13,5
MU 21,4 20,5 19,5 18,7 18,5 17,0
UP 15,1 15,7 16,0 15,3 15,4 14,8
OU 22,5 19,9 18,8 17,3 16,9 15,9
ČVUT 13,3  12,9 12,3 12,0 11,2 10,8
VŠCHT 10,1 9,6 9,3 9,0 6,4 4,9
VUT 18,8 19,7 19,3 18,1 18,0 16,5
celkem vVŠ ČR 17,3 16,6 15,9 15,5 15,7 - *

* Počty akademických pracovníků za všechny veřejné vysoké školy nejsou za rok 2019 na webu MŠMT dostupné.